เงื่อนไขการให้บริการสำหรับผู้ใช้รายบุคคล
1. บทนำ
1.1 ขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม SeaTalk ("แพลตฟอร์ม") โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการสำหรับผู้ใช้รายบุคคล (“เงื่อนไขการให้บริการ”) อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้แพลตฟอร์มหรือเปิดบัญชี SeaTalk (“บัญชี”) ทั้งนี้ เพื่อที่คุณจะได้ทราบถึงสิทธิและข้อผูกพันทางกฎหมายของคุณอันเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัท SeaTalk Private Limited และบริษัทในเครือและบริษัทย่อย (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “SeaTalk”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)
1.2 "บริการ" ที่เราจัดให้ หรือมีไว้ให้บริการนั้นรวมถึงแพลตฟอร์ม และเว็บไซต์ บริการ ผลิตภัณฑ์ แอพพลิเคชันย่อยที่เกี่ยวข้องภายในแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชันแบบสแตนด์อโลนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม โปรแกรมซอฟต์แวร์และเนื้อหา คุณสมบัติใหม่ใด ๆ ที่ได้ถูกเพิ่มหรือเพื่อขยายบริการของแพลตฟอร์มยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ (“เงื่อนไขการให้บริการ”) เงื่อนไขการให้บริการนี้ควบคุมการใช้บริการของคุณที่จัดหาให้โดย SeaTalk
1.3 ก่อนที่จะมาเป็นผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม (“ผู้ใช้”) คุณต้องอ่านให้เข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด ในและที่เชื่อมโยงกับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ และคุณต้องยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกันกับเงื่อนไขการให้บริการนี้
1.4 SeaTalk ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกแพลตฟอร์มหรือบริการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา หรือโดยการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามที่กฎหมายภายในประเทศนั้นกำหนดไว้ นอกจากนี้ SeaTalk อาจนำเสนอบริการบางอย่างหรือคุณสมบัติในรูปแบบเบต้า (features in beta versions) ซึ่งอาจมีการทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับรูปแบบสุดท้าย ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว นอกจากนี้เรายังอาจกำหนดขอบเขตการใช้บริการเกี่ยวกับคุณสมบัติ (features) บางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงบริการของคุณ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ เป็นไปตามเราเห็นสมควรโดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าและโดยไม่มีความรับผิดใดๆ
1.5 SeaTalk ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงแพลตฟอร์มและบริการใดๆ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีผู้ใช้กับเรา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
โดยการใช้บริการหรือเปิดบัญชีผู้ใช้ คุณได้ให้การยอมรับและความยินยอมในลักษณะที่มีผลอยู่ตลอดไปต่อเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขและนโยบายที่เพิ่มเติมใดๆ ซึ่งได้ถูกอ้างถึง และ/หรือถูกเชื่อมโยงไว้ในที่นี้ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา ในกรณีที่คุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีอายุตามกฎหมายต่ำกว่าอายุที่สามารถให้ความยินยอมตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของคุณ ("อายุตามกฎหมาย") คุณต้องได้รับการอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อการเปิดบัญชีผู้ใช้ และบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายนั้นจะต้องยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายหรือไม่เข้าใจข้อความส่วนนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีผู้ใช้จนกว่าคุณจะได้ขอความช่วยเหลือจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังสร้างบัญชีผู้ใช้ คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการให้บริการที่ระบุไว้ด้านล่าง และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานของบัญชีผู้ใช้และการใช้บริการภายใต้บัญชีผู้ใช้ดังกล่าวทั้งหมด ไม่ว่ากรณีที่บัญชีผู้ใช้ ที่ได้เปิดใช้บริการอยู่ขณะนี้หรือที่จะได้ถูกสร้างขึ้นในภายหลัง
2. ผู้ใช้ส่วนบุคคล ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต และลูกค้าองค์กร
ผู้ใช้ส่วนบุคคล
2.1 หากคุณเป็นผู้ใช้รายบุคคลที่ใช้บริการเพื่อการใช้งานส่วนตัว (“ผู้ใช้ส่วนบุคคล”) คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีส่วนตัวและเข้าใช้บริการเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น โดยผู้ใช้ส่วนบุคคลสามารถอัพโหลด ตรวจสอบ หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้หรือข้อมูลส่วนบุคคลตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ตามที่กฎหมายอนุญาตและตามเงื่อนไขการให้บริการนี้
ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต
2.2 หากคุณได้รับอนุญาตหรือได้รับเชิญให้ใช้บริการบางอย่างจาก นายจ้างของคุณ หรือ บุคคลอื่นที่ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขการให้บริการสำหรับลูกค้าองค์กรและ/หรือที่ได้ทำข้อตกลงการสมัครสมาชิกกับเรา ("ลูกค้าองค์กร") คุณจะถูกถือว่าเป็น“ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต” ของลูกค้าองค์กรที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าองค์กรจะได้รับการจัดสรรพื้นที่ทำงาน (workspace) เฉพาะของพวกเขาเองสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกของตนเพื่อการใช้บริการ (แต่ละอัน เรียกว่า “พื้นที่ทำงาน”) ลูกค้าองค์กรอาจเชิญให้คุณใช้พื้นที่ทำงานของพวกเขาหรือใช้บริการบางด้านโดยการส่ง (หรือสั่งให้เราส่งให้คุณ) รหัสยืนยัน ลิงค์เชิญ หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่อนุญาตให้คุณเข้าถึงพื้นที่ทำงานของลูกค้าองค์กรหรือเข้าถึงส่วนต่างๆของบริการ คุณตกลงที่จะไม่แบ่งปันหรือแจกจ่ายรหัสการยืนยัน ลิงค์เชิญ หรือวิธีการอนุญาตอื่น ๆ ที่คุณได้รับกับบุคคลอื่นใดนอกจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของลูกค้าองค์กรที่ได้เชิญให้คุณใช้พื้นที่ทำงานดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
2.3 นอกจากนี้ เมื่อ ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต ส่งเนื้อหาหรือข้อมูลไปยังพื้นที่ทำงานของลูกค้าองค์กร หรือผ่านการใช้บริการของคุณซึ่งรวมถึงข้อความ การสนทนา เอกสาร ข้อมูล การสื่อสาร สคริปต์ แชทบอท (chatbots) แอพ หรือ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (ตามที่กำหนดนิยามไว้ด้านล่าง) หรือเนื้อหาอื่นๆ ("ข้อมูลลูกค้าองค์กร") คุณรับทราบและตกลงว่าลูกค้าองค์กรเป็นเจ้าของสิทธิทั้งหมด และมีสิทธิควบคุมข้อมูลลูกค้าองค์กรใดๆ ที่ถูกส่ง โพสต์ จัดเก็บ หรือที่มีอยู่ในพื้นที่ทำงานนั้น
2.4 คุณตกลงว่า เราอาจมอบเครื่องมือและการควบคุมในการใช้งานของพื้นที่ทำงานและข้อมูลลูกค้าองค์กรที่ได้ถูกส่ง โพสต์ จัดเก็บ หรือจัดให้มีไว้ให้บริการในพื้นที่ทำงานของคุณ ให้กับลูกค้าองค์กร ตัวอย่างเช่น ลูกค้าองค์กรสามารถเข้าถึงและควบคุมข้อมูลลูกค้าองค์กรอย่างสมบูรณ์ หรืออาจเปิดหรือปิดสิทธิการเข้าถึงของคุณในการใช้งานในพื้นที่ทำงานของพวกเขา รวมถึงอาจตรวจสอบ แก้ไข และลบข้อมูลลูกค้าองค์กร หรืออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าองค์กรแก่บุคคลที่สาม หรือเปิดหรือปิดการรวมระบบของบุคคลที่สาม อาจจัดการเกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึง การรักษาสิทธิการเข้าถึง หรือการจัดการในการส่งไฟล์ออกของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ทำงานของลูกค้าองค์กร และรวมถึงตัวเลือกอื่นๆ มากมาย
2.5 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง เงื่อนไขการให้บริการนี้ และ เงื่อนไขการให้บริการสำหรับลูกค้าองค์กร หรือข้อตกลงแยกต่างหากระหว่างลูกค้าองค์กรกับเรา ในกรณีนี้ข้อตกลงของเงื่อนไขการให้บริการสำหรับลูกค้าองค์กรหรือข้อตกลงแยกต่างหากดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเหนือกว่าและจะใช้บังคับการใช้บริการของคุณ หากคุณใช้พื้นที่ทำงานของลูกค้าองค์กรที่เป็นผู้ว่าจ้างหรือเป็นคู่สัญญาจ้างที่คุณเป็นผู้รับเหมา คุณยอมรับว่าพื้นที่ทำงานดังกล่าวที่คุณใช้ในกรณีดังกล่าว เป็นเครื่องมือของ พื้นที่ทำงานของลูกค้าองค์กรนั้น ที่มีไว้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและองค์กร ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้บริโภค ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คุณรับทราบและตกลงว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจะไม่สามารถใช้บังคับกับการใช้บริการของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
3. บัญชีของคุณกับเรา
3.1 เมื่อคุณสร้างบัญชีขึ้น คุณจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องรักษาและอัพเดตทันทีเกี่ยวกับรายละเอียดของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์
3.2 นอกจากนี้ สิ่งสำคัญอีกประการคือคุณต้องเก็บรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นความลับ และคุณจะต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม หากคุณรู้หรือสงสัยว่าบุคคลที่สามใดๆ รู้รหัสผ่านของคุณหรือสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบทันที
3.3 คุณยอมรับว่า คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (ต่อเราและผู้อื่น) สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ตลอดเวลา หากเราเห็นว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ ทั้งนี้ ภายใต้ดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของเรา
3.4 สำหรับบริการบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้ในการเข้าถึงบริการนั้น คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้เพื่อการใช้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าถึงบริการนั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ของคุณได้ตลอดเวลา หากเราเห็นว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ ทั้งนี้ ภายใต้ดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของเรา
4. การเข้าและการใช้งานในบริการของเรา
4.1 โดยระหว่างคุณและ SeaTalk เนื้อหาใดๆ ในบริการของเรา (ยกเว้น เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น) รวมถึงข้อความ ซอฟต์แวร์ โลโก้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และ "ภาพลักษณ์และความรู้สึก" (look and feel) ของบริการ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ("เนื้อหา SeaTalk") เป็นกรรมสิทธิ์ของ SeaTalk หรือที่ SeaTalk ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้
4.2 ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี้ เราอนุญาตให้คุณได้รับสิทธิ ในลักษณะที่ไม่ผูกขาด จำกัดการใช้สิทธิ ไม่สามารถโอนและ/หรืออนุญาตช่วงให้ใช้สิทธิได้ และในลักษณะที่สามารถเพิกถอนสิทธินี้ได้ ในการเข้าถึงและการใช้บริการและเข้าถึงเนื้อหา SeaTalk โดยงผ่านการใช้บริการนี้ของเราเท่านั้น ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดเกี่ยวกับบริการนี้และเนื้อหา SeaTalk ใดๆ ที่เราไม่ได้ระบุถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิไว้ในที่นี้อย่างชัดแจ้ง ทั้งนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าเราอาจยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรือโดยไม่มีเหตุผลใดๆ ได้ตลอดเวลา
4.3 คุณอาจเข้าถึงเนื้อหา SeaTalk เพียงเพื่อเข้าถึงพื้นที่ทำงานที่คุณได้รับการเชิญจากลูกค้าองค์กรและตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้เท่านั้น เราไม่อนุญาตให้ใช้ เนื้อหา SeaTalk หรือส่วนประกอบใดๆ ของบริการนี้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้โดยเด็ดขาด คุณไม่สามารถทำการคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งต่อ เผยแพร่ เปิดเผย ขาย อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ จากเนื้อหา SeaTalk นี้ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เราหรือผู้อนุญาติให้ใช้สิทแก่เรา (ถ้ามี) ทั้งนี้ เราและผู้อนุญาติให้ใช้สิทแก่เรา ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทั้งในที่นี้ และ ในเนื้อหาของบริการ ไว้อย่างชัดแจ้ง
4.4 คุณรับทราบว่า เราไม่มีภาระหน้าที่ในการกลั่นกรอง ดูแล ตรวจสอบ หรือแก้ไข เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น นอกจากนี้ คุณเข้าใจและรับทราบว่า เนื่องจากบริการของเราอนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ได้ด้วยตนเอง เพื่อการดูโดยผู้ใช้รายอื่น ผ่านการใช้บริการนี้ คุณอาจได้รับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ หรือไม่มีสาระ และโดยเหตุนี้ คุณตกลงสละสิทธิที่มีตามกฎหมาย หรือสิทธิอันชอบธรรม หรือสิทธิที่จะได้รับเยียวยาใดๆ ที่คุณมีหรืออาจมีภายใต้เหตุดังกล่าว ต่อ SeaTalk
4.5 คุณรับทราบว่า ระบบอัตโนมัติของเราอาจวิเคราะห์เนื้อหาที่คุณแบ่งปันกับเรา รวมถึงอีเมลที่คุณอาจเลือกที่จะแชร์ผ่านการรวมระบบของบุคคลที่สามของคุณ ทั้งนี้ เพื่อตรวจจับสแปมและมัลแวร์ รวมถึงเมื่อมีการส่ง รับ และบันทึกเนื้อหาด้วย
4.6 เราขอสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาตามดุลยพินิจของเรา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งนี้ เหตุผลบางประการที่เราอาจลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหา อาจรวมไปถึงการตรวจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือที่จะทำความเสียหายต่อเรา ผู้ใช้บริการรายอื่น
5. การใช้งานที่ยอมรับได้
5.1 คุณต้องไม่:
(ก) ใช้บริการ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือหากคุณไม่ได้บรรลุนิติภาวะอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของคุณ;
(ข) ใช้บริการในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ผิดกฎหมาย หรือเป็นการฉ้อโกง หรือที่มีจุดประสงค์หรือผลกระทบเพื่อละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเพื่อกระทำผิดกฎหมาย หรือเพื่อเป็นการฉ้อโกง
(ค) ใช้บริการเพื่อทำสิ่งใด ๆ ที่จะหรืออาจจะ ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิการคุ้มครองข้อมูลของบุคคลใดๆ (โดยธรรมชาติหรือตามกฎหมาย)
(ง) เปิดเผยรหัสผ่าน หรือข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณให้ผู้อื่นทราบ หรืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อื่นในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ
(จ) ภายในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้อนุญาตไว้ การแก้ไข ปรับปรุง ดัดแปลง แปล ถอดแบบ ถอดแยกแปลกลับ หรือสร้างผลงานดัดแปลงใดๆ บนพื้นฐานของบริการ ซึ่งรวมถึงไฟล์ ตาราง หรือเอกสารใดๆ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งนั้น) หรือกำหนด หรือพยายามที่จะกำหนดรหัสต้นฉบับ (source code) ขั้นตอนวิธี (algorithms) วิธีการ หรือเทคนิคที่เป็นถูกรวมรวมไว้ในแพลตฟอร์ม หรือผลงานดัดแปลงใดๆ
(ฉ) ใช้บริการ (รวมถึงซอฟต์แวร์ใดๆ ) กับอุปกรณ์ โปรแกรม หรือบริการใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อควบคุมการเข้าถึง หรือสิทธิในองค์ประกอบใดๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
(ช) แจกจ่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ โอน วางตลาด ให้เช่า หรือขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการใดๆ (เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าธรรมเนียมหรืออื่นๆ ) รวมไปถึงผลงานดัดแปลงใดๆ จากสิ่งนั้น
(ซ) เว้นแต่ที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้อนุญาตไว้ การแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซง การทำงานของบริการหรือของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือเครือข่ายใดๆ ที่ใช้เพื่อจัดหาหรือเพื่อเชื่อมต่อในลักษณะใดๆ กับบริการ หรือการใช้บริการนี้ของบุคคลที่สามใดๆ
(ฌ) หลีกเลี่ยงมาตรการใดๆ ที่เราอาจใช้เพื่อป้องกัน หรือจำกัดการเข้าถึงบริการ
(ญ) รวมบริการ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ เข้ากับโปรแกรม หรือผลิตภัณฑ์อื่น
(ฎ) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเรา การใช้ฟังก์ชั่นอัตโนมัติใดๆ (เช่น สคริปต์ หุ่นยนต์ สไปเดอร์ สแครปเปอร์ ครอลเลอร์) เพื่อรวบรวมข้อมูลจาก หรือไม่เช่นนั้นเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบริการ
(ฏ) เลียนแบบบุคคลใดๆ (โดยธรรมชาติ หรือตามกฎหมาย) สร้างข้อมูลประจำตัวที่เป็นเท็จในบริการ บิดเบือนความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลใดๆ รวมถึงการแสดงว่าเนื้อหาใดๆ ที่คุณอัพโหลด โพสต์ ส่งผ่าน กระจายหรือเผยแพร่นั้นออกมาจากบริการ หรือจาก SeaTalk
(ฐ) ใช้บริการ:
(1) เพื่อสื่อสาร โอน แบ่งปัน ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือเผยความลับของรัฐ
(2) เพื่อกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น ข่มขู่ ทำให้ขายหน้า หรือก่อกวนผู้อื่น
(3) ในลักษณะใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก
(4) ใช้บริการ (ก) เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงพาณิชย์ หรือบริการ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการแข่งขันกับข้อเสนอหรือการให้บริการจาก SeaTalk หรือ (ข) เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่การใช้งานดังกล่าวอาจทำให้เกิดการสร้าง การเสนอขาย หรือบริการเชิงพาณิชย์ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการแข่งขันกับการเสนอหรือให้บริการจาก SeaTalk
(5) เพื่อให้ได้รายละเอียดการติดต่อ เพื่อวัตถุประสงค์ หรือเพื่อใช้รายละเอียดการติดต่อดังกล่าวเพื่อดำเนินการโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์หรือที่ไม่ได้รับอนุญาต
(ฑ) ใช้บริการเพื่ออัพโหลด ส่ง ส่งผ่าน แจกจ่าย เผยแพร่ จัดเก็บ หรือให้บริการในลักษณะใด ๆ (รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้าง และหรือ เพื่อสตรีมเนื้อหา)
(1) ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ไฟล์ หรือลิงก์ที่ก่อให้เกิดไวรัส ม้าโทรจัน (trojan horses) เวิร์ม (worms) ระเบิดเวลา (time-bombs) ตัวบันทึกการกดแป้นพิมพ์ (keystroke loggers) สปายแวร์ (spyware) แอดแวร์ (adware) หรือวัสดุอื่น ๆ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี หรือที่ออกแบบมาเพื่อส่งผลกระทบต่อการทำงานของซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ใด ๆ
(2) สื่อโฆษณา หรือการส่งเสริมการขายที่ไม่พึงประสงค์ หรือที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึง "จดหมายขยะ" "สแปม" "จดหมายลูกโซ่" "แผนการขายตรงระบบลูกโซ่" หรือรูปแบบการชักชวนอื่น ๆ
(3) ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับของบุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลด้านสุขภาพ หรือหมายเลขบัตรเครดิต
(4) เนื้อหาใดๆ ที่อาจทำให้บุคคลใด รวมถึงคุณ ฝ่าฝืนข้อผูกพันตามสัญญา หรือหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ซึ่ง รวมถึงภาระหน้าที่ในการรักษาความลับ
(5) เนื้อหาใดๆ ที่มีหรืออาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิการคุ้มครองข้อมูลของบุคคลใด
(6) เนื้อหาใดๆ ที่เป็นการหลอกลวง หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบุคคลใด ๆ ลามก ก้าวร้าว ข่มขู่อย่างมีเจตนาร้าย หรือที่ทำให้ไม่สบายใจ
(7) เนื้อหาใดๆ ที่จะทำให้เกิด ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้แนวทางแก่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือที่เป็นอันตราย (รวมถึงความรุนแรง) หรือที่ทำร้ายตนเอง;
(8) เนื้อหาใดๆ ที่สนับสนุน ส่งเสริม ปลุกระดมให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำ หรือช่วยเหลือการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการกระทำทางอาญา หรือที่สนับสนุน หรือก่อให้เกิดการกระทำการ การเตรียมการ หรือการกระตุ้นการก่อการร้าย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
(9) เนื้อหาใดๆ ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเจตนาเพื่อยั่วโมโห หรือเพื่อเป็นปฏิปักษ์กับผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอก หรือที่มีจุดประสงค์เพื่อก่อกวน สร้างความหวาดกลัว ทำให้ตกใจ สร้างความรำคาญ ทำให้ขายหน้า สร้างความวิตกกังวล หรือทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ
(10) เนื้อหาใดๆ ที่ส่งเสริมเนื้อหาที่มีความโจ่งแจ้งทางเพศ (รวมถึงเนื้อหาที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก) หรือที่กระตุ้น หรือส่งเสริมความเกลียดชัง ความรุนแรง หรือการเลือกปฏิบัติ รวมถึงเนื้อหาที่เป็นการเหยียดสีผิว หรือเหยียดเชื้อชาติ รวมถึงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ ความพิการ หรือ เพศสภาพของผู้ใด
(11) คำตอบ การตอบสนอง ข้อคิดเห็น ความเห็น การวิเคราะห์ หรือคำแนะนำใดๆ ที่คุณไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง หรือไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะให้ หรือ
(12) เนื้อหาที่ SeaTalk โดยการตัดสินแต่เพียงผู้เดียว ว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือที่จำกัด หรือขัดขวางไม่ให้บุคคลอื่นใช้บริการ หรือที่อาจเปิดเผย SeaTalk บริการ หรือผู้ใช้ของ SeaTalk ต่ออันตราย หรือให้มีภาระความรับผิดใดๆ
6. คำติชม
6.1 หากคุณเลือกที่จะให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นใดๆ ต่อ SeaTalk ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ("คำติชม") คำติชมทั้งหมดนี้จะเป็นทรัพย์สินของ SeaTalk แต่เพียงผู้เดียว และโดยการนี้ คุณตกลงมอบสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ใดๆ ที่มีต่อคำติชมดังกล่าวแก่ SeaTalk
6.2 SeaTalk จะมีสิทธิที่จะใช้ และเปิดเผยคำติชมดังกล่าวนั้น ไม่ว่าในลักษณะใด และไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ตามดุลยพินิจของ SeaTalk ได้ โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือค่าชดเชย และโดยไม่จำต้องอ้างอิงแหล่งที่มาถึงคุณ ทั้งนี้ SeaTalk ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการใช้คำติชมดังกล่าว
6.3 โดยไม่คำนึงข้อกำหนดใดในที่นี้ที่ได้ระบุไว้ในทางตรงกันข้าม SeaTalk อาจใช้และเผยแพร่ ข้อความชื่นชมและคำติชมของที่เกี่ยวกับบริการนี้ ในสื่อสิ่งพิมพ์ งานนำเสนอและสินทรัพย์ทางการตลาดที่ใช้โดย SeaTalk
7. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
7.1 โดยไม่ทำให้เสื่อมเสียสิทธิตามข้อ 2. ของเงื่อนไขการให้บริการ ผู้ใช้อาจได้รับอนุญาตให้อัพโหลด โพสต์ ส่ง สร้าง หรือส่งข้อมูลหรือเนื้อหาดิจิทัล (“เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น”) ไปยังหรือผ่านบริการ ผู้ใช้อาจวางซ้อน หรือเพิ่มกราฟิก สติ๊กเกอร์ อิโมจิ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่จัดให้โดย SeaTalk (“ส่วนประกอบ SeaTalk”) บนเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น และส่งต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นผ่านบริการ ข้อมูลและเนื้อหาใน เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น รวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่รวมส่วนประกอบ SeaTalk ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรืออนุมัติโดยเรา SeaTalk ไม่รับรองเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ที่ส่งหรือส่งผ่านบริการ โดยผู้ใช้หรือผู้อนุญาติให้ใช้สิทธิรายอื่น หรือโดยความเห็น คำแนะนำ หรือคำปรึกษาใดๆ ที่แสดงไว้ในนั้น
7.2 เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ คุณลักษณะใด (feature) ที่อนุญาตให้คุณอัพโหลดหรือให้ส่งต่อ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ผ่านบริการ หรืออนุญาตให้คุณติดต่อกับผู้ใช้รายอื่นของบริการนี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4. "การเข้าและการใช้งานในบริการของเรา" ที่ระบุไว้ข้างต้น คุณรับทราบและตกลงว่า เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ดังกล่าวที่คุณอัพโหลด ส่งผ่าน หรือที่มีอยู่ผ่านบริการนั้นจะเป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว
7.3 โปรดทราบว่า ผู้ใช้รายอื่นอาจใช้งานต่อและอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ได้อย่างอิสระ แม้ว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นดังกล่าวจะถูกลบออกจากบริการ เช่น ถ้าผู้ใช้สร้างสำเนาสำหรับ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ของคุณ และจัดเก็บเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นดังกล่าวไว้ในบัญชีผู้ใช้ของตัวเอง
7.4 คุณจะต้องรับผิดชอบต่อ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ของคุณเอง และรวมถึงผลที่ตามมาของการโพสต์ เสนอ หรือส่งเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของคุณบนหรือไปยังบริการ นอกจากนี้ คุณตกลงว่า คุณจะไม่เสนอ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นใดๆ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
7.5 เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่เสนอโดยผู้ใช้ของบริการนี้
7.6 โปรดทราบว่า ในขณะที่เราอาจอนุญาตให้คุณจัดเก็บ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบางอย่าง ในบริการ เช่น เอกสาร ประวัติการสนทนา รูปภาพ และเนื้อหาประเภทอื่นๆ เราไม่รับประกันความพร้อมของเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นดังกล่าว เรามีสิทธิที่จะลบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (รวมถึงข้อความ หรือเอกสารที่คุณอัพโหลดไปยังพื้นที่ทำงาน) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของคุณไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ รวมถึงมาตรฐานเนื้อหาที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 ข้างต้น เรื่อง "การเข้าและการใช้งานในบริการของเรา" ทั้งนี้ ภายใต้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
7.7 SeaTalk ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการลบเนื้อหาที่ละเมิดในกรณีที่เรารับทราบ ออกจากบริการของเราอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นนโยบายของ SeaTalk ที่จะใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา เพื่อปิด หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
8. ความเป็นส่วนตัว
8.1 ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญมากสำหรับเรา เพื่อปกป้องสิทธิของคุณให้ดียิ่งขึ้น เราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว SeaTalk (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่ออธิบายวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวโดยละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่เรารวบรวม และใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ และ/หรือการใช้บริการของคุณ (“ข้อมูลผู้ใช้”) โดยการใช้บริการหรือให้ข้อมูลบนแพลตฟอร์ม คุณได้
(1) ให้ความยินยอม ในการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และหรือ ประมวลผลเนื้อหาของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลผู้ใช้ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
(2) ยอมรับ และรับทราบว่าคุณ และ SeaTalk เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในข้อมูลผู้ใช้ของคุณ และ
(3) จะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ของคุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใดๆ เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลผู้ใช้ของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน
8.2 ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อื่นผ่านการใช้บริการ (“ฝ่ายผู้รับข้อมูล”) ในที่นี้ ยอมรับว่าพวกเขาจะ (1) ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว (2) อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่ฝ่ายผู้รับข้อมูลได้รวบรวมไว้ (“ฝ่ายผู้ให้ข้อมูล”) เพื่อลบข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับข้อมูล และ (3) อนุญาตให้ฝ่ายผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบว่ามีการรวบรวมข้อมูลใดบ้างที่เกี่ยวกับพวกเขาโดยฝ่ายผู้รับข้อมูล ในแต่ละกรณีของ (2) และ (3) ข้างต้น ให้เป็นไปตามและดังที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้
9. ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เราจัดให้มีไว้แก่คุณซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ จะอยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดย SeaTalk ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก SeaTalk ไว้ในที่นี้ นอกจากนี้ สคริปต์หรือรหัสใดๆ ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงหรือที่อ้างอิงจากบริการนี้ เป็นสิ่งที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้จากบุคคลที่สามที่เป็นเจ้าของสคริปต์หรือรหัสดังกล่าวนั้นเอง ไม่ใช่การอนุญาตจาก SeaTalk
10. การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการสำหรับเรา
10.1 การละเมิดนโยบายภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ อาจส่งผล แต่ไม่จำกัด เพียงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้หรือทั้งหมด:
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางบัญชี
- การระงับ และการยกเลิกบัญชีที่มีผลตามมา
- ข้อหาทางอาญา
- การดำเนินคดีทางแพ่ง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกร้องค่าเสียหาย และหรือ มาตรการคุ้มครองชั่วคราวหรือคำสั่งห้ามเพื่อบรรเทาความเสียหาย
10.2 หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของเราได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ โปรดติดต่อ contact@seatalk.biz.
11. การปฏิเสธความรับผิด
11.1 บริการของเราเป็นบริการที่มีให้ "ตามสภาพ" และ SeaTalk ไม่มีการรับประกัน การเรียกร้องหรือการรับรอง ไม่ว่าโดยชัดเจน หรือโดยนัย หรือโดยกฎหมายในลักษณะใดก็ตาม อันเกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งรวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัดต่อ การรับประกันคุณภาพ การปฏิบัติการของบริการ การไม่ละเมิดสิทธิ การค้าขายพาณิชย์ หรือต่อความเหมาะสมในกรณีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ และยังรวมถึงการไม่มีการรับประกันใดๆ อันเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการซื้อขาย กระบวนการจัดการ และกระบวนการค้า
โดยไม่จำกัดความดังที่ได้กล่าวมาก่อนแล้วและภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้สูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้ เรา SeaTalk ไม่รับประกันว่าบริการและแพลตฟอร์มนี้ หรือฟังก์ชั่นในบริการของเรานั้น จะมีอยู่ สามารถเข้าถึงได้ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตามเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง สมบูรณ์หรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องดังกล่าวนี้ (หากมี) จะได้รับการแก้ไข หรือจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานได้เหมือนกันโดยปราศจากไวรัส นาฬิกา ตัวจับเวลา ตัวนับ เวิร์ม ซอฟท์แวร์ล็อค อุปกรณ์ดร็อปเดด (drop dead devices) ม้าโทรจัน การจัดเส้นทาง (routings) ประตูดัก (trap doors) ระเบิดเวลา (time bombs) หรือรหัส คำสั่ง โปรแกรม ส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย
11.2 คุณรับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดอันเกิดขึ้นจากการใช้ หรือการปฏิบัติการให้บริการของแพลตฟอร์ม และ/หรือของบริการนี้ ยังคงอยู่กับคุณภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้
11.3 เรา SeaTalk ไม่มีอำนาจควบคุมใดๆ และภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่สามารถรับประกันหรือยอมรับต่อความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ การมีอยู่ คุณภาพ ความปลอดภัย ความถูกต้องตามกฎหมายของรายการใดๆ ที่มีอยู่ผ่านบริการ หากมีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หนึ่งรายหรือมากกว่า ผู้ใช้ดังกล่าวตกลงที่จะแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันด้วยตัวเอง และผู้ใช้ดังกล่าวตกลงที่จะปลดเปลื้อง SeaTalk และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง จากข้อเรียกร้อง การทวงถาม และความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้
12. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิด
12.1 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ SeaTalk จะไม่มีความรับผิดใดๆ ไม่ว่าภายใต้สัญญา การรับประกัน การละเมิด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าเกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ การนิ่งเฉย หรือที่ยกขึ้นอ้างให้รับผิด) ความรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ ภายใต้หลักความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือหลักความรับผิดใดๆ) หรือสาเหตุของการกระทำอื่นๆ ไม่ว่าตามกฎหมาย หรือที่เท่าเทียมตามกฎเกณฑ์ หรือกฎอื่นใด ต่อ:
(1) (ก) การสูญเสียการใช้งาน (ข) การสูญเสียกำไร (ค) การสูญเสียรายได้ (ง) การสูญเสียข้อมูล (จ) การสูญเสียค่าความนิยม (good will) หรือ (ฉ) ความล้มเหลวในการประเมินการออมทรัพย์ที่คาดการณ์ไว้ในแต่ละกรณี ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อม หรือ
(2) ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ โดยเป็นความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ หรือ การไม่สามารถใช้ แพลตฟอร์มหรือบริการนี้ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายใดๆ อันเป็นผลจากเหตุดังกล่าว แม้ว่า SeaTalk จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นของความเสียหายดังกล่าวแล้ว
12.2 คุณยอมรับและตกลงว่า สิทธิของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาใดๆ หรือความไม่พอใจในบริการนี้ จะมีเฉพาะสิทธิในการขอยกเลิกบัญชีผู้ใช้ และ/หรือ กาขอระงับการใช้บริการของคุณเท่านั้น
12.3 โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น หาก SeaTalk ถูกกำหนดให้มีความรับผิดใดๆ โดยศาลที่มีเขตอำนาจ (รวมถึง ความรับผิดที่เกิดขึ้นโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ความรับผิดของเราต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ จะจำกัดเพียงเท่า (ก) จำนวนเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่คุณตามการรับประกันของ SeaTalk หรือ (ข) จำนวนเงิน 100 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (หนึ่งร้อยดอลลาร์สิงคโปร์) ทั้งนี้ ความรับผิดของเราจะจำกัดเท่าจำนวนเงินที่น้อยกว่าระหว่าง (ก) และ (ข)
12.4 ไม่มีข้อความใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้จะจำกัด หรือยกเว้นความรับผิดใด ๆ ในกรณีการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ SeaTalk และรวมถึงกรณีความเสียหายในกรณีฉ้อโกงหรือความเสียหายอื่นที่ SeaTalk ไม่สามารถถูกจำกัด หรือละเว้นความรับผิดได้ตามกฎหมาย
13. การมีส่วนร่วมของคุณต่อบริการ
13.1 โดยการส่งเนื้อหาเพื่อรวมเข้าในบริการ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิที่จำเป็นทั้งหมด และ/หรือ มีอำนาจในการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามที่ระบุด้านล่างนี้แก่ SeaTalk นอกจากนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาใดๆ ที่คุณโพสต์ หรือทำให้มีขึ้นในหรือผ่านบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การอนุมัติสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านเนื้อหาของคุณ โดยนอกจากนี้ คุณอนุญาตให้ SeaTalk และผู้สืบสิทธิ ใช้สิทธิไม่ว่าที่ใดในโลก ในลักษณะที่ไม่มีกำหนดเวลาใช้สิทธิ ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด สามารถโอนสิทธิหรือทำการอนุญาตช่วงให้ใช้สิทธิได้ โดยไม่มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิ เพื่อการใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ ส่งต่อ ดัดแปลง แก้ไข สร้างงานดัดแปลง เปิดเผยต่อสาธารณะ และนำเสนอแก่สาธารณชนซึ่ง การสนับสนุนด้านเนื้อหาที่คุณโพสต์หรือจัดให้มีขึ้นใน หรือผ่าน หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ ในรูปแบบสื่อใดๆ และโดยผ่านช่องทางสื่อใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการส่งเสริมและการเผยแพร่ ส่วนใดของบริการนี้ (และงานดัดแปลงของบริการนี้) โดยไม่จำเป็นต้องมีการระบุแหล่งที่มา และคุณตกลงที่จะสละธรรมสิทธิ์ใดๆ (และสิทธิใดๆ ที่คล้ายคลึงกันที่มีอยู่ในส่วนใดของโลก) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนั้น โดยคุณเข้าใจว่าเนื้อกาของคุณนั้นอาจถูกส่งผ่านเครือข่ายที่หลากหลาย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับเงื่อนไขการให้บริการทางเทคนิค
13.2 เนื้อหา สาระ ข้อมูล หรือความคิดใดๆ ที่คุณโพสต์บน หรือผ่านบริการ หรือส่งมายัง SeaTalk ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ (แต่ละอัน เรียกว่า "เนื้อหาที่ส่ง") ไม่ถือว่าเป็นความลับโดย SeaTalk และอาจมีการเผยแพร่ หรือใช้งานโดย SeaTalk ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือความรับผิดใดๆ ต่อคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา การผลิต และการตลาดของผลิตภัณฑ์ โดยการจัดทำ เนื้อหาที่ส่ง มายัง SeaTalk คุณรับทราบและตกลงว่า SeaTalk และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ อาจพัฒนาซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น อินเทอร์เฟซ ผลิตภัณฑ์ และการดัดแปลงและการปรับปรุงของสิ่งที่กล่าวมานั้นอย่างเป็นอิสระ ซึ่งอาจเหมือนกันหรือคล้ายกันในทางความคิด ด้านฟังก์ชัน รหัส หรือคุณสมบัติอื่นๆ กับเนื้อหาที่ส่งของคุณ ด้วยเหตุนี้ คุณตกลงอนุญาตให้ SeaTalk และผู้สืบสิทธิ ใช้สิทธิ ไม่ว่าที่ใดในโลก ในลักษณะที่ไม่มีกำหนดเวลาใช้สิทธิ ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด สามารถโอนสิทธิหรือทำการอนุญาตช่วงให้ใช้สิทธิได้ โดยไม่มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิ เพื่อการใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ ส่งต่อ ดัดแปลง แก้ไข สร้างงานดัดแปลง เปิดเผยต่อสาธารณะ และนำเสนอแก่สาธารณชนซึ่งเนื้อหาดังกล่าวที่ได้โพสต์หรือทำให้มีขึ้นใน หรือผ่าน หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ ในรูปแบบสื่อใดๆ และโดยผ่านช่องทางสื่อใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการส่งเสริมและการเผยแพร่ ส่วนใดของบริการนี้ (และงานดัดแปลงของบริการนี้) ทั้งนี้ เงื่อนไขนี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ยกเว้นในกรณีที่คุณได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของคุณต่อสาธารณะภายใต้หรือผ่านบริการของเรา
14. การมีส่วนร่วมของบุคคลที่สามต่อบริการและการเชื่อมโยงภายนอก
14.1 ผู้ร่วมส่งเนื้อหามาในบริการ ทั้งในด้านข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์และเนื้อหาอื่นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การอนุมัติสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ การสนับสนุนด้านเนื้อหาของผู้ร่วมส่งเนื้อหานั้นๆ ดังนั้น SeaTalk จะไม่รับผิดชอบ และจะไม่ควบคุมหรือตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การอนุมัติสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้านเนื้อหาใดๆ ของคุณ คุณจะไม่เรียกร้องให้ SeaTalk รับผิดชอบต่อ การกระทำหรือการไม่กระทำการใด ของผู้ใช้รายใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้รายใดได้โพสต์หรือจัดให้มีในบริการของเรา
14.2 นอกจากนี้ บริการอาจมีการเชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการ และข้อเสนอของบุคคลที่สาม ซึ่ง SeaTalk ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม ลิงค์ เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ ในทางตรงกันข้าม สิ่งต่างงๆ ที่กล่าวมานี้มีการดำเนินการโดยและเป็นทรัพย์สินของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง และอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและสนธิสัญญาอื่นๆ อีกทั้ง SeaTalk ไม่ได้ตรวจสอบใดๆ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหา ฟังก์ชันการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ของบุคคลที่สามเหล่านี้ คุณควรอ่านเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลที่สามเหล่านี้บนเว็บไซต์ของพวกเขาหรืออย่างอื่นให้เข้าใจ โดยการใช้บริการนั้น คุณยอมรับว่า SeaTalk จะไม่รับผิดชอบใดๆ และไม่ว่าในลักษณะใดๆ อันเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับ การใช้งานของคุณหรือการที่คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือวิดเจ็ตใดๆ (widget) ได้ ทั้งนี้ คุณได้รับทราบและตกลงว่า SeaTalk อาจปิดการใช้งาน หรือลบ ลิงค์ของบุคคลที่สามหรือแอพพลิเคชันใดๆ ของคุณ บนบริการของเรา หากมีการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้
15. การรับรองและการรับประกันของคุณ
คุณรับรองและรับประกันว่า
(ก) คุณมีความสามารถทางกฎหมาย (และในกรณีของผู้เยาว์ คุณได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่ถูกต้องหรือจากผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว) มีสิทธิ และความสามารถ ในการเข้ารับภาระผูกพันของเงื่อนไขการให้บริการนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ และ
(ข) คุณจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และที่เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง แนวทาง นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด
16. กิจกรรมที่ฉ้อฉลหรือที่น่าสงสัย
หาก SeaTalk โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เชื่อว่าคุณอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ/หรือ ธุรกรรมที่อาจเป็นการฉ้อฉล หรือน่าสงสัย เราอาจดำเนินการใดๆ เพื่อปกป้อง SeaTalk และผู้ใช้ของเรา ทั้งนี้ การกระทำของเรา อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปิด การระงับ หรือการจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือบริการนี้ และ/หรือการปฏิเสธที่จะให้บริการแก่คุณ ทั้งในเวลานี้และในอนาคต
17. การชดเชยค่าเสียหาย
คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ป้องกันและปกป้อง SeaTalk และผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัทในเครือกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ร่วมค้า หรือหุ้นส่วนอื่นๆ และพนักงาน (รวมเรียกว่า "ผู้ที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย") จากและต่อ การเรียกร้อง การกระทำ การดำเนินการ และการดำเนินคดีใดๆ และรวมถึงความรับผิดที่เกี่ยวข้องใดๆ ความเสียหาย การตกลงระงับคดี การลงโทษ ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการระงับข้อพิพาท) ที่เกิดขึ้นโดยผู้ที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (ก) การโฮสต์ การดำเนินการ การบริหารจัดการ และ/หรือการจัดการ ของบริการนี้โดยหรือในนามของ SeaTalk (ข) การฝ่าฝืน หรือการปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือนโยบาย หรือแนวทางใดๆ ที่อ้างถึงในที่นี้ (ค) การใช้งาน หรือการใช้งานในทางที่ผิดของบริการ (ง) การละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิใดๆ ของบุคคลที่สาม หรือ (จ) การละเมิดเนื้อหาใดๆ ที่คุณอัพโหลด
18. ข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ
หากมีข้อกำหนดใดๆ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม ข้อกำหนดนั้นจะถือว่าถูกแยกส่วนที่เป็นโมฆะออกจากเงื่อนไขการให้บริการนี้ และจะไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ของเงื่อนไขการให้บริการที่เหลืออยู่ในที่นี้ ภายใต้กฎหมายเขตอำนาจศาลนั้นๆ และต่อการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เป็นปัญหาภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นๆ
19. กฎหมายที่ใช้บังคับ
เงื่อนไขการให้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงการขัดกันแห่งกฎหมาย ทั้งนี้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ และกฎหมาย Uniform Computer Information Transaction Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา จะถูกงดใช้สิทธิเรียกร้องภายใต้กฎหมายดังกล่าวโดยชัดแจ้งเท่าที่มีผลบังคับใช้ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง ข้อเรียกร้องหรือข้อความแตกต่างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขการให้บริการนี้ ที่มีกับหรือที่เกี่ยวข้องกับ SeaTalk หรือผู้ที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายใด ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ จะได้รับการส่งต่อไปยังและได้รับการตัดสินในที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ ตามกฎอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre) (“กฎ SIAC”) ทั้งนี้ ภายในช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ ในกรณีนี้กฎจะถูกรวมอยู่โดยการอ้างอิงในส่วนนี้ โดยในการระงับข้อพิพาทจะมีอนุญาโตตุลาการจำนวน หนึ่ง (1) คน และ ภาษาของอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ
20. บทบัญญัติทั่วไป
20.1 SeaTalk ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้
20.2 SeaTalk อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ เมื่อใดก็ได้ โดยการโพสต์ เงื่อนไขการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงแล้วนั้นผ่านบนแพลตฟอร์มนี้ โดยการใช้งานแพลตฟอร์มนี้อย่างต่อเนื่องของคุณ หลังจากที่มีการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการที่แก้ไขแล้ว
20.3 คุณไม่สามารถมอบหมาย อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง หรือโอนสิทธิใดๆ ที่คุณได้รับในที่นี้ หรือไม่สามารถทำสัญญารับช่วงภาระหน้าที่ใดๆ ของคุณไปให้ผู้อื่น
20.4 ไม่มีข้อความใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ จะก่อให้เกิดการเป็นหุ้นส่วน การร่วมทุน หรือเกิดความสัมพันธ์ตัวการและตัวแทนระหว่างคุณกับ SeaTalk นอกจากนี้ เราไม่อนุญาตให้คุณก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินใดๆ ในนามของ SeaTalk
20.5 การละเลยไม่ใช้สิทธิใดๆ ของ SeaTalk ในเวลาใดๆ หรือในเวลาที่ต้องบังคับใช้สิทธิภายใต้ข้อกำหนดใดในที่นี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิใดๆ ของตนในเวลาต่อมาในการบังคับใช้สิทธิตามข้อกำหนดเดียวกันนั้น เว้นแต่จะมีการยกเว้นข้อกำหนดเดียวกันนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
20.6 เงื่อนไขการให้บริการนี้ มีไว้เพื่อประโยชน์ของคุณและของเราเท่านั้น และไม่ได้มีไว้เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ยกเว้นสำหรับบริษัทย่อย และบริษัทในเครือของ SeaTalk (และรวมถึง ผู้สืบสิทธิและผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่ละรายของSeaTalk บริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของ SeaTalk)
20.7 ข้อตกลงทั้งหมดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ และข้อตกลง และนโยบายใด ๆ ที่ถูกรวมหรืออ้างถึงในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ก่อให้เกิดเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญาและไม่มีข้อสัญญาอื่นใดอีกนอกเหนือจากนี้ และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการและแพลตฟอร์มมีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ และให้เงื่อนไขการให้บริการนี้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจใดๆ ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่มีมาก่อนหน้า ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงยกเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดในการทำข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขการให้บริการนี้ และในการเข้าผูกพันภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ คู่สัญญาไม่ได้กระทำโดยขึ้นกับ คำแถลงการ การแถลงข้อความจริง การรับประกัน การทำความเข้าใจ การทำสัญญาหรือการประกันของบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ทั้งนี้ โดยไม่มีการเพิกถอน และโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงสละสิทธ์ในการการเรียกร้อง การอ้างสิทธิ และการเยียวยาทั้งหมด แต่ในส่วนนี้ของข้อตกลงซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น นอกจานี้ เงื่อนไขการให้บริการนี้อาจไม่ขัดแย้ง อาจมีการอธิบายหรือสนับสนุนได้ด้วยหลักฐานของข้อตกลงก่อนหน้า ข้อตกลงแบบปากเปล่าซึ่งไตร่ตรองแล้ว หรือเงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติมที่สอดคล้องกัน
20.8 หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงการให้บริการหรือปัญหาใดๆ ที่มีขึ้นภายใต้ เงื่อไขการให้บริการนี้หรือบนแพลตฟอร์ม โปรดที่ติดต่อเราได้ที่ contact@seatalk.biz
หนังสือบอกกล่าว: โปรดส่งหนังสือบอกกล่าวทั้งหมดไปที่ legal@seatalk.biz และโดยส่งถึง “ที่ปรึกษากฎหมาย/ (General Counsel)”
ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขการให้บริการ และยอมรับข้อตกลงทั้งหมดที่มีอยู่ข้างต้น และรวมถึงการเปลลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยการคลิกปุ่ม “สมัคร” (sign up) “ลงทะเบียน” (register) หรือ “เชื่อมต่อกับ FACEBOOK” (CONNECT WITH FACEBOOK) ในการลงทะเบียนนั้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้ากำลังสร้างและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งโดยความประสงค์และความตกลงของข้าพเจ้าที่จะให้มีอำนาจผูกพันและผลบังคับทางกฎหมายเสมือนกับข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อด้วยมือตนเอง 
อัพเดตครั้งล่าสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2565