เงื่อนไขการให้บริการสำหรับลูกค้าองค์กร
1. บทนำ
1.1 ขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม SeaTalk ("แพลตฟอร์ม") ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับติดต่อสื่อสารที่จัดให้มีขึ้นโดย SeaTalk Private Limited และบริษัทในเครือและบริษัทย่อย (เรียกแยกกันและเรียกรวมกันว่า “SeaTalk”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) โดย "บริการ" ที่เรามีให้หรือที่มีอยู่ ประกอบด้วย แพลตฟอร์มและเว็บไซต์ บริการ ผลิตภัณฑ์ แอพพลิเคชันย่อยทั้งหลายที่เกี่ยวข้องภายใต้แพลตฟอร์ม แอพพลิเคชันแบบเดี่ยว (standalone applications) ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม โปรแกรมซอฟต์แวร์ และเนื้อหา คุณสมบัติใหม่ใดๆ (any new features) ที่ได้ถูกเพิ่มหรือขยายบริการของแพลตฟอร์มทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการสำหรับลูกค้าองค์กรนี้ (“เงื่อนไขการให้บริการ”) เงื่อนไขการให้บริการนี้จะควบคุมการใช้บริการของคุณซึ่งจัดไว้ให้โดย SeaTalk
1.2 เงื่อนไขการให้บริการนี้ และ แบบฟอร์มการสั่งซื้อใด ๆ (ตามที่กำหนดนิยามไว้ด้านล่าง) ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณ (“คุณ” หรือ “ลูกค้าองค์กร”) กับเรา และได้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการที่ลูกค้าองค์กร และ ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต (ตามที่กำหนดนิยามไว้ด้านล่าง) สามารถเข้าถึงและใช้บริการของเรา ซึ่งรวมไปถึง โปรแกรมหรือแอพที่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา (“SeaTalk Site”) หรือผ่านทาง app store บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต (เช่น Apple’s App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Google Play สำหรับระบบปฏิบัติการ Android)
1.3 หากคุณเป็น ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต คุณจะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขการให้บริการสำหรับผู้ใช้รายบุคคล ซึ่งจะควบคุมการเข้าถึงและการใช้บริการนี้ของคุณ ส่วนเงื่อนไขการให้บริการนี้จะควบคุมการสมัครเข้าใช้บริการนี้โดยลูกค้าองค์กร ทั้งนี้เท่าขอบเขตที่บังคับใช้ได้ นอกจากนี้ พื้นที่ทำงานจะถูกสร้างขึ้นซึ่งประกอบด้วยช่องทางต่างๆ ที่สมาชิกในทีมที่เป็นผู้ใช้รายบุคคลสามารถใช้สำหรับสื่อสารและทำงานร่วมกันได้ กล่าวคือ พื้นที่ดิจิทัลที่กลุ่มผู้ใช้รายบุคคลสามารถเข้าถึงบริการ (แต่ละอัน เรียกว่า "พื้นที่ทำงาน")
2. ผู้ใช้ส่วนบุคคลและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต
2.1 ภายใต้ข้อตกลงที่ใช้บังคับกับการสมัครสมาชิกที่สมัครโดยลูกค้าองค์กรตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ลูกค้าองค์กรอาจเชิญและอนุญาตให้บุคคลใดๆ เข้าถึง พื้นที่ทำงานเฉพาะใดๆ ในบริการนี้ที่กำหนดและตั้งค่าโดยลูกค้าองค์กร บุคคลที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายจะถือว่าเป็น "ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต"
2.2 นอกจากนี้ บุคคลใดๆ อาจเข้าถึงและใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวโดยการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว หรือลูกค้าองค์กรอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นมีสิทธิเข้าถึงบริการส่วนอื่นโดยไม่ต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ ("ผู้ใช้ส่วนบุคคล")
2.3 ลูกค้าองค์กรจะมีเครื่องมือต่างๆ มากมายที่สามารถควบคุมการใช้งานพื้นที่ทำงานของตนแก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตส่งไปยังพื้นที่ทำงาน เช่น ข้อความ การสนทนา เอกสาร ข้อมูล การสื่อสาร สคริปต์ แชทบอท (chatbots) แอพ หรือเนื้อหาอื่นใด (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลลูกค้าองค์กร") ตัวอย่างเช่น ลูกค้าองค์กร อาจเปิดหรือปิดสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตในการใช้งาน พื้นที่ทำงาน รวมถึงอาจตรวจสอบ แก้ไข และลบข้อมูลลูกค้าองค์กร อาจเปิดหรือปิดการรวมระบบของบุคคลที่สาม อาจจัดการเกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึง การรักษาสิทธิการเข้าถึง หรือการจัดการในการส่งไฟล์ออกของ ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต โดยลูกค้าองค์กรอาจกำหนดเป็นการเฉพาะให้เราดำเนินการการอย่างไรกับข้อมูลลูกค้าองค์กรของตน
2.4 ลูกค้าองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการ (ก) แจ้งให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตทราบเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติทั้งหมดของลูกค้าองค์กรเอง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ทำงานของลูกค้าองค์กร (ข) กำหนดการตั้งค่าใดๆ ของลูกค้าองค์กรผ่านบริการนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในการใช้พื้นที่ทำงานของลูกค้าองค์กร หรือการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าองค์กร และ (ค) ดำเนินกการใดๆ ที่ทำให้มั่นใจว่าการถ่ายโอนและการประมวลผลข้อมูลลูกค้าองค์กรเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด เราไม่มีความรับผิดใดๆ อันเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของข้อมูลลูกค้าองค์กรและวิธีการที่ ลูกค้าองค์กร หรือ ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต เลือกใช้บริการนี้ในการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลลูกค้าองค์กรใดๆ
2.5 ในการเข้าถึงพื้นที่ทำงานของลูกค้า ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายจะต้องสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์ม ลูกค้าจะต้องรับรองว่าผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของตนจะเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีของพวกเขาเป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญหายหรือความรับผิดใดๆ ต่อลูกค้าองค์กร ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต และบุคคลที่สาม ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต ที่มีการเข้าถึงด้วยข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง
3. การเข้าถึงและการใช้งานบริการของเรา
3.1 โดยระหว่างลูกค้าองค์กร และ SeaTalk เนื้อหาใดๆ ในบริการของเรา (ยกเว้นข้อมูลลูกค้าองค์กร) รวมถึงข้อความ ซอฟต์แวร์ โลโก้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และ "ภาพลักษณ์และความรู้สึก" (look and feel) ของบริการ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ("เนื้อหา SeaTalk") เป็นกรรมสิทธิ์ของ SeaTalk หรือที่ SeaTalk ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้
3.2 ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี้ เราอนุญาตให้ลูกค้าองค์กรได้รับสิทธิ ในลักษณะที่ไม่ผูกขาด จำกัดการใช้สิทธิ ไม่สามารถโอนและ/หรืออนุญาตช่วงให้ใช้สิทธิได้ และในลักษณะที่สามารถเพิกถอนสิทธินี้ได้ ในการเข้าถึงและการใช้บริการและเนื้อหา SeaTalk โดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต โดยผ่านการใช้บริการนี้ของเราจากการเข้าใช้บริการโดยลูกค้าองค์กรเท่านั้น ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดเกี่ยวกับบริการนี้และเนื้อหา SeaTalk ใดๆ ที่เราไม่ได้ระบุถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิไว้ในที่นี้อย่างชัดแจ้ง
3.3 ลูกค้าองค์กรรับทราบและตกลงว่า เราอาจยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรือโดยไม่มีเหตุผลใดๆ ได้ตลอดเวลา
3.4 ลูกค้าองค์กรและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต สามารถเข้าถึงเนื้อหา SeaTalk เพื่อการเข้าถึงพื้นที่ทำงานของลูกค้าองค์กรและตามที่ได้รับอนุญาตไว้ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้เท่านั้น เราไม่อนุญาตให้ใช้ เนื้อหา SeaTalk หรือส่วนประกอบใดๆ ของบริการนี้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้โดยเด็ดขาด ลูกค้าองค์กรจะต้องไม่ และรับรองว่าผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของตนจะไม่ทำการคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งต่อ เผยแพร่ เปิดเผย ขาย อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ จากเนื้อหา SeaTalk นี้ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เราหรือผู้อนุญาติให้ใช้สิทแก่เรา (ถ้ามี) ทั้งนี้ เราและผู้อนุญาติให้ใช้สิทแก่เรา ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทั้งในที่นี้ และ ในเนื้อหาของบริการ ไว้อย่างชัดแจ้ง
4. ข้อมูลลูกค้า
4.1 เราจะประมวลผล ข้อมูลลูกค้าองค์กร ตามคำสั่งของลูกค้าองค์กรเท่านั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลลูกค้าองค์กรใดๆและวิธีการที่ลูกค้าองค์กรหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต เลือกใช้บริการนี้ในการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลลูกค้าองค์กรใดๆ
4.2 ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี้ ลูกค้าองค์กร (ในนามของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต) อนุญาตให้เรา (รวมถึงผู้ให้บริการและผู้จัดหาบริการแก่ของเรา) ใช้สิทธิไม่ว่าที่ใดในโลก ในลักษณะที่ไม่ผูกขาด ไม่มีกำหนดเวลาใช้สิทธิ ไม่สามารถเพิกถอนได้ สามารถโอนสิทธิต่อได้ หรือทำการอนุญาตช่วงให้ใช้สิทธิได้ โดยไม่มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิ ซึ่งรวมถึงการใช้ การคัดลอก การดาวน์โหลด การปรับเปลี่ยน และการแสดง ข้อมูลลูกค้าองค์กร เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดสำหรับ (1) การดำเนินงาน การบำรุงรักษาและการปรับปรุงบริการ และการจัดให้มีข้อมูลลูกค้าองค์กรของคุณแก่ผู้ใช้รายอื่นภายใต้บริการของเรา (เช่น อนุญาตให้เราส่งต่อข้อความ เอกสารและการนัดผ่านปฏิทิน ของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตผ่านพื้นที่ทำงานของลูกค้าองค์กร) (2) การจัดการแก้ไขหรือการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ ด้านบริการ ความปลอดภัย การสนับสนุน หรือปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ (3) การปฏิบัติตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือเงื่อนไขทางกฎหมายอื่นที่ตามที่เราเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยความยินยอมของคุณและซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้กับเงื่อนไขการให้บริการนี้ ภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณในฐานะลูกค้าองค์กรรับรองและรับประกันว่าตนได้มาซึ่งสิทธิที่จำเป็นทั้งหมด ในและที่มีต่อข้อมูลลูกค้าองค์กร จากผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของตนและ/หรือบุคคลที่สาม ที่จะอนุญาตให้เราใช้สิทธิดังกล่าวมาข้างต้นทั้งหมด
4.3 นอกจากนี้ ลูกค้าองค์กร (ในนามของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต) ตกลงว่าอนุญาตให้ ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตรายอื่นในพื้นที่ทำงานของลูกค้าองค์กร ได้รับสิทธิ (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิที่เกี่ยวข้อง และการสละสิทธิ หรือการยินยอมใดๆ ที่จำเป็น) ในการใช้ข้อมูลลูกค้าองค์กรโดยจำกัด ซึ่งรวมถึงการแสดงความคิดเห็นและแก้ไขข้อมูลลูกค้าองค์กร ทั้งนี้ โดยไม่มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิดังกล่าว
4.4 เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ถูกส่งโดยผู้ใช้บริการจากการใช้บริการนี้
4.5 หากเราทราบถึง ข้อมูลลูกค้าองค์กรใดๆ ที่ได้ละเมิด เงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือเงื่อนไขการให้บริการสำหรับผู้ใช้รายบุคคล ที่มีการอัพโหลดโดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตภายในพื้นที่ทำงานของลูกค้าองค์กร เราอาจขอให้ลูกค้าองค์กรดำเนินการโดยตรงกับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตรายนั้น อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เราเห็นว่าจำเป็น ตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ ทั้งนี้ รวมถึงการปิดใช้งานหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตที่ได้อัพโหลดข้อมูลลูกค้าองค์กรโดยไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขการให้บริการนี้ เงื่อนไขการให้บริการสำหรับผู้ใช้รายบุคคล หรือตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือตามสิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิตามสัญญา หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด หรือหากเราได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลลูกค้าองค์กรดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำความเสียหายต่อเรา ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
5. สภาพพร้อมใช้งาน
5.1 SeaTalk จะใช้ความพยายามตามสมควรในเชิงพาณิชย์เพื่อให้สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน และ 7 วันต่อสัปดาห์ ยกเว้นในกรณี (ก) การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา ตามที่ได้แจ้งล่วงหน้า (ข) การหยุดทำงานโดยกะทันหันหรือโดยเหตุฉุกเฉิน หรือ (ค) ความไม่พร้อมใช้งานใดๆ ที่เกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของ SeaTalk ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเหตุพฤติการณ์พิเศษ เหตุจากการกระทำของรัฐบาล น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว เหตุการณ์ความไม่สงบ เหตุจากการก่อการร้าย การประท้วง หรือปัญหาด้านแรงงานอื่นๆ เหตุอินเทอร์เน็ตปฏิบัติการล้มเหลวหรือล่าช้าโดยผู้ให้บริการ หรือการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ
6. คำติชมและลูกค้าองค์กรอ้างอิง
6.1 หากลูกค้าองค์กรเลือกที่จะให้ ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นใดๆ ต่อ SeaTalk ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ("คำติชม") คำติชมทั้งหมดนี้จะเป็นทรัพย์สินของ SeaTalk แต่เพียงผู้เดียว และโดยการนี้ ลูกค้าองค์กร ตกลงมอบสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ใดๆ ที่มีต่อคำติชมดังกล่าวแก่ SeaTalk และ SeaTalk จะมีสิทธิที่จะใช้และเปิดเผยคำติชมนั้น ไม่ว่าในลักษณะใด และไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ตามดุลยพินิจของ SeaTalk ได้ โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือค่าชดเชย และโดยไม่จำต้องอ้างอิงแหล่งที่มาถึงลูกค้าองค์กร ทั้งนี้ SeaTalk ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการใช้คำติชมดังกล่าว
6.2 โดยไม่คำนึงข้อกำหนดใดในที่นี้ที่ได้ระบุไว้ในทางตรงกันข้าม SeaTalk อาจ (ก) ภายในระยะเวลาที่กำหนด แสดงชื่อและโลโก้ของคุณบนเว็บไซต์ และบนสินทรัพย์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะลูกค้าของบริการ (ข) ใช้และเผยแพร่ ข้อความชื่นชมและคำติชมของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต และกรณีศึกษาเฉพาะของลูกค้าองค์กรเกี่ยวกับบริการนี้ ในสื่อสิ่งพิมพ์ งานนำเสนอและสินทรัพย์ทางการตลาดที่ใช้โดย SeaTalk และ (ค) กล่าวถึงลูกค้าองค์กรและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต ชื่อโครงการที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และ/หรือข้อมูลการสมัครสมาชิก ในเอกสารประกวดราคาใดๆ
7. ซอฟต์แวร์
7.1 ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เราจัดให้มีไว้แก่คุณซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ จะอยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดย SeaTalk ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก SeaTalk ไว้ในที่นี้ นอกจากนี้ สคริปต์หรือรหัสใดๆ ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงหรือที่อ้างอิงจากบริการนี้ เป็นสิ่งที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้จากบุคคลที่สามที่เป็นเจ้าของสคริปต์หรือรหัสดังกล่าวนั้นเอง ไม่ใช่การอนุญาตจาก SeaTalk
8. การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา
8.1 การละเมิดนโยบายภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้อาจส่งผล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้:
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของบัญชีผู้ใช้
- การระงับ และการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ ตามลำดับ
- ข้อหาทางอาญา
- การดำเนินคดีทางแพ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือมาตรการคุ้มครองชั่วคราวหรือคำสั่งห้ามเพื่อบรรเทาความเสียหาย
8.2 หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของเราได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ โปรดติดต่อ contact@seatalk.biz
9. การปฎิเสธความรับผิด
9.1 บริการของเราเป็นบริการที่มีให้ "ตามสภาพ" และ SeaTalk ไม่มีการรับประกัน การเรียกร้องหรือการรับรอง ไม่ว่าโดยชัดเจน หรือโดยนัย หรือโดยกฎหมายในลักษณะใดก็ตาม อันเกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งรวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัดต่อ การรับประกันคุณภาพ การปฏิบัติการของบริการ การไม่ละเมิดสิทธิ การค้าขายพาณิชย์ หรือต่อความเหมาะสมในกรณีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ และยังรวมถึงการไม่มีการรับประกันใดๆ อันเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการซื้อขาย กระบวนการจัดการ และกระบวนการค้า
โดยไม่จำกัดความดังที่ได้กล่าวมาก่อนแล้วและภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้สูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้ เรา SeaTalk ไม่รับประกันว่าบริการและแพลตฟอร์มนี้ หรือฟังก์ชั่นในบริการของเรานั้น จะมีอยู่ สามารถเข้าถึงได้ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตามเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง สมบูรณ์หรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องดังกล่าวนี้ (หากมี) จะได้รับการแก้ไข หรือจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานได้เหมือนกันโดยปราศจากไวรัส นาฬิกา ตัวจับเวลา ตัวนับ เวิร์ม ซอฟท์แวร์ล็อค อุปกรณ์ดร็อปเดด (drop dead devices) ม้าโทรจัน การจัดเส้นทาง (routings) ประตูดัก (trap doors) ระเบิดเวลา (time bombs) หรือรหัส คำสั่ง โปรแกรม ส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย
9.2 คุณรับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดอันเกิดขึ้นจากการใช้ หรือการปฏิบัติการให้บริการของแพลตฟอร์ม และ/หรือของบริการนี้ ยังคงอยู่กับคุณภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้
9.3 เรา SeaTalk ไม่มีอำนาจควบคุมใดๆ และภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่สามารถรับประกันหรือยอมรับต่อความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ การมีอยู่ คุณภาพ ความปลอดภัย ความถูกต้องตามกฎหมายของรายการใดๆ ที่มีอยู่ผ่านบริการ หากมีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หนึ่งรายหรือมากกว่า ผู้ใช้ดังกล่าวตกลงที่จะแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันด้วยตัวเอง และผู้ใช้ดังกล่าวตกลงที่จะปลดเปลื้อง SeaTalk และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง จากข้อเรียกร้อง การทวงถาม และความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้
10. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิด
10.1 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ SeaTalk จะไม่มีความรับผิดใดๆ ไม่ว่าภายใต้สัญญา การรับประกัน การละเมิด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าเกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ การนิ่งเฉย หรือที่ยกขึ้นอ้างให้รับผิด) ความรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ ภายใต้หลักความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือหลักความรับผิดใดๆ) หรือสาเหตุของการกระทำอื่นๆ ไม่ว่าตามกฎหมาย หรือที่เท่าเทียมตามกฎเกณฑ์ หรือกฎอื่นใด ต่อ:
(1) (ก) การสูญเสียการใช้งาน (ข) การสูญเสียกำไร (ค) การสูญเสียรายได้ (ง) การสูญเสียข้อมูล (จ) การสูญเสียค่าความนิยม (good will) หรือ (ฉ) ความล้มเหลวในการประเมินการออมทรัพย์ที่คาดการณ์ไว้ในแต่ละกรณี ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อม หรือ
(2) ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ โดยเป็นความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ หรือ การไม่สามารถใช้ แพลตฟอร์มหรือบริการนี้ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายใดๆ อันเป็นผลจากเหตุดังกล่าว แม้ว่า SeaTalk จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นของความเสียหายดังกล่าวแล้ว
10.2 คุณยอมรับและตกลงว่า สิทธิของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาใดๆ หรือความไม่พอใจในบริการนี้ จะมีเฉพาะสิทธิในการขอยกเลิกบัญชีผู้ใช้ และ/หรือ กาขอระงับการใช้บริการของคุณเท่านั้น
10.3 โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น หาก SeaTalk ถูกกำหนดให้มีความรับผิดใดๆ โดยศาลที่มีเขตอำนาจ (รวมถึง ความรับผิดที่เกิดขึ้นโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ความรับผิดของเรา ต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ จะจำกัดเพียงเท่า (ก) เงินจำนวนใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่คุณตามการรับประกันของ SeaTalk และ (ข) จำนวนเงิน 100 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (หนึ่งร้อยดอลลาร์สิงคโปร์) ทั้งนี้ ความรับผิดของเราจะจำกัดเท่าจำนวนเงินที่น้อยกว่าระหว่าง (ก) และ (ข)
10.4 ไม่มีข้อความใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้จะจำกัด หรือยกเว้นความรับผิดใด ๆ ในกรณีการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ SeaTalk และรวมถึงกรณีความเสียหายในกรณีฉ้อโกงหรือความเสียหายอื่นที่ SeaTalk ไม่สามารถถูกจำกัด หรือละเว้นความรับผิดได้ตามกฎหมาย
11. การมีส่วนร่วมของคุณต่อบริการ
11.1 โดยการส่งเนื้อหาเพื่อรวมเข้าในบริการ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิที่จำเป็นทั้งหมด และ/หรือ มีอำนาจในการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามที่ระบุด้านล่างนี้แก่ SeaTalk นอกจากนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาใดๆ ที่คุณโพสต์ หรือทำให้มีขึ้นในหรือผ่านบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การอนุมัติสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านเนื้อหาของคุณ โดยนอกจากนี้ คุณอนุญาตให้ SeaTalk และผู้สืบสิทธิ ใช้สิทธิไม่ว่าที่ใดในโลก ในลักษณะที่ไม่มีกำหนดเวลาใช้สิทธิ ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด สามารถโอนสิทธิหรือทำการอนุญาตช่วงให้ใช้สิทธิได้ โดยไม่มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิ เพื่อการใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ ส่งต่อ ดัดแปลง แก้ไข สร้างงานดัดแปลง เปิดเผยต่อสาธารณะ และนำเสนอแก่สาธารณชนซึ่ง การสนับสนุนด้านเนื้อหาที่คุณโพสต์หรือจัดให้มีขึ้นใน หรือผ่าน หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ ในรูปแบบสื่อใดๆ และโดยผ่านช่องทางสื่อใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการส่งเสริมและการเผยแพร่ ส่วนใดของบริการนี้ (และงานดัดแปลงของบริการนี้) โดยไม่จำเป็นต้องมีการระบุแหล่งที่มา และคุณตกลงที่จะสละธรรมสิทธิ์ใดๆ (และสิทธิใดๆ ที่คล้ายคลึงกันที่มีอยู่ในส่วนใดของโลก) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนั้น โดยคุณเข้าใจว่าเนื้อกาของคุณนั้นอาจถูกส่งผ่านเครือข่ายที่หลากหลาย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับเงื่อนไขการให้บริการทางเทคนิค
11.2 เนื้อหา สาระ ข้อมูล หรือความคิดใดๆ ที่คุณโพสต์บน หรือผ่านบริการ หรือส่งมายัง SeaTalk ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ (แต่ละอัน เรียกว่า "เนื้อหาที่ส่ง") ไม่ถือว่าเป็นความลับโดย SeaTalk และอาจมีการเผยแพร่ หรือใช้งานโดย SeaTalk ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือความรับผิดใดๆ ต่อคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา การผลิต และการตลาดของผลิตภัณฑ์ โดยการจัดทำ เนื้อหาที่ส่ง มายัง SeaTalk คุณรับทราบและตกลงว่า SeaTalk และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ อาจพัฒนาซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น อินเทอร์เฟซ ผลิตภัณฑ์ และการดัดแปลงและการปรับปรุงของสิ่งที่กล่าวมานั้นอย่างเป็นอิสระ ซึ่งอาจเหมือนกันหรือคล้ายกันในทางความคิด ด้านฟังก์ชัน รหัส หรือคุณสมบัติอื่นๆ กับเนื้อหาที่ส่งของคุณ ด้วยเหตุนี้ คุณตกลงอนุญาตให้ SeaTalk และผู้สืบสิทธิ ใช้สิทธิ ไม่ว่าที่ใดในโลก ในลักษณะที่ไม่มีกำหนดเวลาใช้สิทธิ ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด สามารถโอนสิทธิหรือทำการอนุญาตช่วงให้ใช้สิทธิได้ โดยไม่มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิ เพื่อการใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ ส่งต่อ ดัดแปลง แก้ไข สร้างงานดัดแปลง เปิดเผยต่อสาธารณะ และนำเสนอแก่สาธารณชนซึ่งเนื้อหาดังกล่าวที่ได้โพสต์หรือทำให้มีขึ้นใน หรือผ่าน หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ ในรูปแบบสื่อใดๆ และโดยผ่านช่องทางสื่อใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการส่งเสริมและการเผยแพร่ ส่วนใดของบริการนี้ (และงานดัดแปลงของบริการนี้) ทั้งนี้ เงื่อนไขนี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ยกเว้นในกรณีที่คุณได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของคุณต่อสาธารณะภายใต้หรือผ่านบริการของเรา
12. การมีส่วนร่วมของบุคคลที่สามต่อบริการและการเชื่อมโยงภายนอก
12.1 ผู้ร่วมส่งเนื้อหามาในบริการ ทั้งในด้านข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์และเนื้อหาอื่นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การอนุมัติสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ การสนับสนุนด้านเนื้อหาของผู้ร่วมส่งเนื้อหานั้นๆ ดังนั้น SeaTalk จะไม่รับผิดชอบ และจะไม่ควบคุมหรือตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การอนุมัติสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้านเนื้อหาใดๆ ของคุณ คุณจะไม่เรียกร้องให้ SeaTalk รับผิดชอบต่อ การกระทำหรือการไม่กระทำการใด ของผู้ใช้รายใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้รายใดได้โพสต์หรือจัดให้มีในบริการของเรา
12.2 นอกจากนี้ บริการอาจมีการเชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการ และข้อเสนอของบุคคลที่สาม ซึ่ง SeaTalk ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม ลิงค์ เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ ในทางตรงกันข้าม สิ่งต่างงๆ ที่กล่าวมานี้มีการดำเนินการโดยและเป็นทรัพย์สินของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง และอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและสนธิสัญญาอื่นๆ อีกทั้ง SeaTalk ไม่ได้ตรวจสอบใดๆ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหา ฟังก์ชันการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ของบุคคลที่สามเหล่านี้ คุณควรอ่านเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลที่สามเหล่านี้บนเว็บไซต์ของพวกเขาหรืออย่างอื่นให้เข้าใจ โดยการใช้บริการนั้น คุณยอมรับว่า SeaTalk จะไม่รับผิดชอบใดๆ และไม่ว่าในลักษณะใดๆ อันเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับ การใช้งานของคุณหรือการที่คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือวิดเจ็ตใดๆ (widget) ได้ ทั้งนี้ คุณได้รับทราบและตกลงว่า SeaTalk อาจปิดการใช้งาน หรือลบ ลิงค์ของบุคคลที่สามหรือแอพพลิเคชันใดๆ ของคุณ บนบริการของเรา หากมีการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้
13. การรับรองและการรับประกันของคุณ
คุณรับรองและรับประกันว่า
(ก) คุณมีความสามารถทางกฎหมาย (และในกรณีของผู้เยาว์ คุณได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่ถูกต้องหรือจากผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว) มีสิทธิ และความสามารถ ในการเข้ารับภาระผูกพันของเงื่อนไขการให้บริการนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ และ
(ข) คุณจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และที่เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง แนวทาง นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด
14. กิจกรรมที่ฉ้อฉลหรือที่น่าสงสัย
หาก SeaTalk โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เชื่อว่าคุณอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ/หรือ ธุรกรรมที่อาจเป็นการฉ้อฉล หรือน่าสงสัย เราอาจดำเนินการใดๆ เพื่อปกป้อง SeaTalk และผู้ใช้ของเรา ทั้งนี้ การกระทำของเรา อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปิด การระงับ หรือการจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือบริการนี้ และ/หรือการปฏิเสธที่จะให้บริการแก่คุณ ทั้งในเวลานี้และในอนาคต
15. การชดเชยค่าเสียหาย
คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ป้องกันและปกป้อง SeaTalk และผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัทในเครือกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ร่วมค้า หรือหุ้นส่วนอื่นๆ และพนักงาน (รวมเรียกว่า "ผู้ที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย") จากและต่อ การเรียกร้อง การกระทำ การดำเนินการ และการดำเนินคดีใดๆ และรวมถึงความรับผิดที่เกี่ยวข้องใดๆ ความเสียหาย การตกลงระงับคดี การลงโทษ ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการระงับข้อพิพาท) ที่เกิดขึ้นโดยผู้ที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (ก) การโฮสต์ การดำเนินการ การบริหารจัดการ และ/หรือการจัดการ ของบริการนี้โดยหรือในนามของ SeaTalk (ข) การฝ่าฝืน หรือการปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือนโยบาย หรือแนวทางใดๆ ที่อ้างถึงในที่นี้ (ค) การใช้งาน หรือการใช้งานในทางที่ผิดของบริการ (ง) การละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิใดๆ ของบุคคลที่สาม หรือ (จ) การละเมิดเนื้อหาใดๆ ที่คุณอัพโหลด
16. การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ
หากมีข้อกำหนดใดๆ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม ข้อกำหนดนั้นจะถือว่าถูกแยกส่วนที่เป็นโมฆะออกจากเงื่อนไขการให้บริการนี้ และจะไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ของเงื่อนไขการให้บริการที่เหลืออยู่ในที่นี้ ภายใต้กฎหมายเขตอำนาจศาลนั้นๆ และต่อการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เป็นปัญหาภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นๆ
17. กฎหมายที่ใช้บังคับ
เงื่อนไขการให้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงการขัดกันแห่งกฎหมาย ทั้งนี้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ และกฎหมาย Uniform Computer Information Transaction Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา จะถูกงดใช้สิทธิเรียกร้องภายใต้กฎหมายดังกล่าวโดยชัดแจ้งเท่าที่มีผลบังคับใช้ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง ข้อเรียกร้องหรือข้อความแตกต่างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขการให้บริการนี้ ที่มีกับหรือที่เกี่ยวข้องกับ SeaTalk หรือผู้ที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายใด ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ จะได้รับการส่งต่อไปยังและได้รับการตัดสินในที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ ตามกฎอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre) (“กฎ SIAC”) ทั้งนี้ ภายในช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ ในกรณีนี้กฎจะถูกรวมอยู่โดยการอ้างอิงในส่วนนี้ โดยในการระงับข้อพิพาทจะมีอนุญาโตตุลาการจำนวน หนึ่ง (1) คน และ ภาษาของอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ
18. บทบัญญัติทั่วไป
18.1 SeaTalk ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้
18.2 SeaTalk อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ เมื่อใดก็ได้ โดยการโพสต์ เงื่อนไขการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงแล้วนั้นผ่านบนแพลตฟอร์มนี้ โดยการใช้งานแพลตฟอร์มนี้อย่างต่อเนื่องของคุณ หลังจากที่มีการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการที่แก้ไขแล้ว
18.3 คุณไม่สามารถมอบหมาย อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง หรือโอนสิทธิใดๆ ที่คุณได้รับในที่นี้ หรือไม่สามารถทำสัญญารับช่วงภาระหน้าที่ใดๆ ของคุณไปให้ผู้อื่น
18.4 ไม่มีข้อความใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ จะก่อให้เกิดการเป็นหุ้นส่วน การร่วมทุน หรือเกิดความสัมพันธ์ตัวการและตัวแทนระหว่างคุณกับ SeaTalk นอกจากนี้ เราไม่อนุญาตให้คุณก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินใดๆ ในนามของ SeaTalk
18.5 การละเลยไม่ใช้สิทธิใดๆ ของ SeaTalk ในเวลาใดๆ หรือในเวลาที่ต้องบังคับใช้สิทธิภายใต้ข้อกำหนดใดในที่นี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิใดๆ ของตนในเวลาต่อมาในการบังคับใช้สิทธิตามข้อกำหนดเดียวกันนั้น เว้นแต่จะมีการยกเว้นข้อกำหนดเดียวกันนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
18.6 เงื่อนไขการให้บริการนี้ มีไว้เพื่อประโยชน์ของคุณและของเราเท่านั้น และไม่ได้มีไว้เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ยกเว้นสำหรับบริษัทย่อย และบริษัทในเครือของ SeaTalk (และรวมถึง ผู้สืบสิทธิและผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่ละรายของSeaTalk บริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของ SeaTalk)
18.7 ข้อตกลงทั้งหมดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ และข้อตกลง และนโยบายใด ๆ ที่ถูกรวมหรืออ้างถึงในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ก่อให้เกิดเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญาและไม่มีข้อสัญญาอื่นใดอีกนอกเหนือจากนี้ และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการและแพลตฟอร์มมีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ และให้เงื่อนไขการให้บริการนี้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจใดๆ ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่มีมาก่อนหน้า ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงยกเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดในการทำข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขการให้บริการนี้ และในการเข้าผูกพันภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ คู่สัญญาไม่ได้กระทำโดยขึ้นกับ คำแถลงการ การแถลงข้อความจริง การรับประกัน การทำความเข้าใจ การทำสัญญาหรือการประกันของบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ทั้งนี้ โดยไม่มีการเพิกถอน และโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงสละสิทธ์ในการการเรียกร้อง การอ้างสิทธิ และการเยียวยาทั้งหมด แต่ในส่วนนี้ของข้อตกลงซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น นอกจานี้ เงื่อนไขการให้บริการนี้อาจไม่ขัดแย้ง อาจมีการอธิบายหรือสนับสนุนได้ด้วยหลักฐานของข้อตกลงก่อนหน้า ข้อตกลงแบบปากเปล่าซึ่งไตร่ตรองแล้ว หรือเงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติมที่สอดคล้องกัน
18.8 หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงการให้บริการหรือปัญหาใดๆ ที่มีขึ้นภายใต้ เงื่อไขการให้บริการนี้หรือบนแพลตฟอร์ม โปรดที่ติดต่อเราได้ที่ contact@seatalk.biz
หนังสือบอกกล่าว: โปรดส่งหนังสือบอกกล่าวทั้งหมดไปที่ legal@seatalk.biz และโดยส่งถึง “ที่ปรึกษากฎหมาย/ (General Counsel)”
ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขการให้บริการ และยอมรับข้อตกลงทั้งหมดที่มีอยู่ข้างต้น และรวมถึงการเปลลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยการคลิกปุ่ม “สมัคร” (sign up) “ลงทะเบียน” (register) หรือ “เชื่อมต่อกับ FACEBOOK” (CONNECT WITH FACEBOOK) ในการลงทะเบียนนั้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้ากำลังสร้างและลงลายมือชื่อดิจิทัลซึ่งโดยความประสงค์และความตกลงของข้าพเจ้าที่จะให้มีอำนาจผูกพันและผลบังคับทางกฎหมายเสมือนกับข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อด้วยมือตนเอง
อัพเดตครั้งล่าสุด: 20 สิงหาคม 2564