นโยบายความเป็นส่วนตัว
1. บทนำ
1.1 ขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม SeaTalk ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท SeaTalk Private Limited และบริษัทในเครือ (เรียกแยกกัน หรือเรียกรวมกันว่า “SeaTalk”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) SeaTalk มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ (“กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างจริงจัง และมุ่งมั่นต่อการเคารพสิทธิและตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม SeaTalk ทุกคน ("แพลตฟอร์ม") (เราจะอ้างอิงถึง แพลตฟอร์มและบริการที่เรามอบให้ดังที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม โดยเรียกรวมกันว่า “บริการ”) เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา และเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “นโยบาย”) ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา และ/หรือ ข้อมูลของคุณที่เราครอบครองไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่เรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้หรือข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดดูส่วนของหัวข้อ “มีคำถาม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียนใช่หรือไม่? โปรดติดต่อเรา” ในตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้ระบุยืนยันตัวตนของบุคคลใดได้โดยข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลอื่นที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้แก่ ชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ
1.3 ในการใช้บริการ การลงทะเบียนบัญชีกับเรา การเยี่ยมชมแพลตฟอร์มเพื่อบริการของเรา หรือการเข้าถึงบริการของเรา คุณได้รับทราบและตกลงว่า คุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ หากคุณไม่ยินยอมให้เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเราหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มเพื่อใช้บริการของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขผ่านแพลตฟอร์ม เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้
2. Sea Talk จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด?
2.1 เรา จะ/อาจจะ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ:
• เมื่อคุณได้ลงทะเบียน และ/หรือ ใช้บริการของเราบนแพลตฟอร์ม หรือสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา
• เมื่อคุณส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร
• เมื่อคุณทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
• เมื่อคุณติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ การติดต่อแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล
• เมื่อคุณใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ติดต่อเราหรือใช้บริการของเราผ่านแพลต์ฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ผ่านคุกกี้ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการของเราบนแพลตฟอร์ม
• เมื่อคุณให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา
• เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ตามที่กล่าวมาข้างต้น SeaTalk ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด และที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปบางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่อาจจะถูกเก็บรวบรวมเท่านั้น
3. SeaTalk จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง?
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ SeaTalk อาจเก็บรวบรวมนั้น จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
• ชื่อ
• ที่อยู่อีเมล
• วันเกิด
• ที่อยู่ตามบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
• หมายเลขติดต่อ
• เพศ
• ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (user ID) ของผู้ให้บริการอื่นที่คุณใช้สำหรับเชื่อมต่อบริการของเรา หรือที่คุณได้ให้ไว้ขณะเปิดใช้บริการ และ/หรือ เมื่อใช้บริการของเรา
• ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการของเราบนแพลตฟอร์ม และเมื่อใช้บริการของเราบนแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งาน แพลตฟอร์มสำหรับเข้าถึงและใช้บริการของเราโดยผู้ใช้
• ข้อมูลรวมในเนื้อหาที่ผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
3.2 คุณตกลงจะส่งมอบข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือที่อาจทำให้เข้าใจผิดให้แก่เรา และคุณตกลงจะแจ้งให้เราทราบเมื่อข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่ร้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากคุณตามที่เราเห็นสมควรเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เราได้รับแจ้งจากคุณ
3.3 ถ้าคุณเลือกสมัครลงทะเบียนเข้าเป็นผู้ใช้ของแพลตฟอร์ม SeaTalk โดยผ่านการเชื่อมต่อ บัญชีผู้ใช้ SeaTalk กับบัญชีผู้ใช้ของแพลต์ฟอร์ม social media ของผู้ให้บริการบุคคลอื่น (“Social Media Account”) หรือคุณได้ใช้ social media features ใดๆ ของแพลตฟอร์ม SeaTalk นี้ ในกรณีดังกล่าวเราอาจเข้าถึงข้อมูลใดๆ ของคุณที่คุณได้ส่งมอบหรือให้ไว้ใน Social Media Account นั้น โดยสมัครใจ ภายใต้นโยบายของผู้ให้บริการ Social Media Account นั้นของคุณ โดยเราจะจัดการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
3.4 หากคุณไม่ประสงค์ให้เรา เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกดังกล่าวได้ในหัวข้อ “วิธีที่คุณสามารถยกเลิก ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เรา” ในส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรานั้นอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ ตัวอย่างเช่น การยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งจะเป็นการปิดใช้งานคุณลักษณะตามตำแหน่งที่ตั้ง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ
4.1 เช่นเดียวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ อุปกรณ์ของคุณอาจส่งข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่จะถูกเก็บไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณเข้าดูเว็บไซต์ผ่านแพลตฟอร์มของเรา โดยปกติข้อมูลนี้ จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่อินเตอร์เน็ตโพรโตคอล (IP) ของคุณ ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ ชนิดของบราวเซอร์ ชนิดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ (UDID) หรือตัวระบุเครื่องมือเคลื่อนที่ (MEID) สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ทำการอ้างอิง (ถ้ามี) และหน้าที่คุณเข้าชมบนแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นมือถือของเรา และเวลาที่เข้าชม และบางครั้ง "คุกกี้" (ซึ่งสามารถปิดการใช้งานได้ในการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ) เพื่อช่วยแพลตฟอร์มในการจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ หากคุณลอกอิน ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีส่วนตัวของคุณ นอกจากนี้ ข้อมูลยังรวมถึงสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อให้เราเข้าใจว่าผู้เข้าชมใช้งานแพลตฟอร์มของเราอย่างไร
4.2 แอปพลิเคชั่นบนมือถือของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้เทคโนโลยี เช่น GPS, Wi-Fi ฯลฯ เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่านั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการตามตำแหน่งที่ตั้งที่คุณร้องขอหรือมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หรืออนุญาตให้คุณแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้แก่ผู้ใช้อื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการภายใต้แอปพลิเคชั่นบนมือถือของเรา สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ คุณสามารถถอนสิทธิ์ที่จะให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณผ่านการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปิดการใช้งานบริการเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ
5. คุกกี้
5.1 เราอาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ ในบางครั้งเพื่อช่วยให้เราหรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลเพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้บริการของเราบนแพลตฟอร์มและบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยให้เรานำเสนอบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้ “คุกกี้” คือตัวระบุยืนยันที่เราส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณที่จะช่วยให้เราจดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และบอกเราว่าบริการของเราบนแพลตฟอร์มถูกใช้งานหรือเข้าชมเป็นอย่างไรและเมื่อไร โดยคนจำนวนเท่าไร และเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวภายในบริการของเราบนแพลตฟอร์ม เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ คุกกี้ยังอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการใดๆ ที่คุณได้เลือกไว้สำหรับหน้าการซื้อที่คุณดู รวมถึงการติดตามตระกร้าช้อปปิ้งของคุณ เป็นต้น คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่จำเพาะต่อความสนใจของคุณ และเพื่อตรวจตราการใช้งานของคุณสำหรับบริการของเราผ่านบนแพลตฟอร์ม
5.2 คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ดี โปรดจำไว้ว่าหากคุณปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มเพื่อใช้บริการของเราได้อย่างเต็มที่การดูเว็บเพจ
6. การดูและดาวน์โหลดเนื้อหาและโฆษณา
6.1 เช่นเดียวกันกับการเข้าดูเว็บเพจต่างๆ ขณะที่คุณเข้าชมเนื้อหาและโฆษณาและเข้าใช้งานซอฟต์แวร์อื่นๆ บนแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงหรือผ่านบริการของเรา ข้อมูลเดียวกันส่วนใหญ่จะถูกส่งมาถึงเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ) แต่แทนที่จะส่งการเข้าชมหน้าต่างๆ ของคุณ คอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณาที่ดู และ/หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งโดยบริการและแพลตฟอร์มและเวลาให้แก่เรา
7. เรามีวิธีการใช้ข้อมูลที่คุณให้แก่เราอย่างไรบ้าง?
7.1 เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• เพื่อพิจารณาการสมัครบริการของคุณกับเรา หรือการสื่อสารของคุณกับบุคคลที่สามผ่านบริการของเรา
• เพื่อจัดการ ดำเนินการ ให้ และ/หรือ บริหารจัดการใช้งานของคุณ และ/หรือเข้าถึงบริการและแพลตฟอร์ม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดจำความต้องการของคุณ) และรวมถึงความสัมพันธ์และบัญชีผู้ใช้ของคุณกับเรา
• เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา และข้อตกลงตามสัญญาอนุญาตให้สิทธิแก่ผู้ใช้ (end users) ที่ใช้บังคับและที่เกี่ยวข้องใดๆ
• เพื่อป้องกันความปลอดภัย และ สิทธิ์ ทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น
• เพื่อระบุตัวตนและ/หรือการตรวจสอบความถูกต้อง
• เพื่อรักษาและควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์และ/หรือการอัปเดตอื่นๆ และให้การสนับสนุนที่จำเป็นในบางคราวเพื่อให้แน่ใจว่าบริการของเราจะเป็นไปอย่างราบรื่น
• เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า ปฏิบัติตามคำสั่งของคุณ จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับ (หรืออ้างว่าได้รับ) จากคุณหรือในนามของคุณ
• เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับคุณผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความแฟกซ์ อีเมล และ/หรือการส่งไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราหรือการใช้บริการของเรา เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารข้อมูลด้านการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับบริการของเรากับคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่าการสื่อสารดังกล่าวของเรานั้นอาจเป็นด้วยวิธีการส่งจดหมายโต้ตอบ เอกสารหรือการแจ้งประกาศแก่คุณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางประการบนหน้าซอง/หีบห่อจดหมายด้านนอก เพื่อการจัดส่งสิ่งดังกล่าว
• เพื่อให้ผู้ใช้บริการอื่น สามารถติดต่อสื่อวารหรือเชื่อมต่อกับคุณบนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนแก่คุณเมื่อผู้ใช้บริการอื่นได้ส่งข้อความส่วนตัวถึงคุณ หรือได้โพสต์ความเห็นถึงคุณบนแพลตฟอร์ม
• เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือ การทำแฟ้มประวัติ) เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือช่วยเสริมประสบการณ์ของลูกค้า
• เพื่อให้สามารถตรวจสอบและทำการสำรวจและอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายของเรา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากบริการ SeaTalk ของของเรา
• เพื่อการตลาดและในเรื่องดังกล่าวนี้ เราอาจส่งผ่านรูปแบบการติดต่อสื่อสารต่างๆ ซึ่งข้อมูลการตลาดและการส่งเสริมการขาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่ง SeaTalk อาจทำงานร่วมกันหรือมีข้อผูกพันต่อกัน) ซึ่ง SeaTalk (และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อาจจำหน่าย ทำการตลาด หรือส่งเสริมการขาย ไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวจะมีอยู่ในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ คุณสามารถแจ้งยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยการเลือกยกเลิกรับข้อมูลการตลาดที่แสดงอยู่ในช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งข้อมูลการตลาดนั้น นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อการจดหมายข่าวจากเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเราแก่คุณ
• เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของภาครัฐหรือตามกฎข้อบังคับภายใต้อำนาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อทำให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ SeaTalk หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือต้องปฏิบัติตาม
• เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิจัยเพื่อการรายงานภายในองค์กรและตามกฎหมาย และ/หรือตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บบันทึก
• เพื่อดำเนินการการตรวจสอบประวัติความเป็นมาทางธุรกิจหรือกิจกรรมคัดกรองอื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตรวจสอบประวัติ) ซึ่งเป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือตามกฎข้อบังคับ หรือกระบวนการจัดการความเสี่ยงของเราซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้หรือที่เราได้เป็นผู้นำมาใช้
• เพื่อตรวจสอบบริการของเราหรือธุรกิจของ SeaTalk
• เพื่อป้องกันและตรวจสอบการละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการของเรา การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเว้นหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือกิจกรรมอื่นใดอันเกิดจากความสัมพันธ์ของคุณกับเรา
• เพื่อจัดเก็บ โฮสต์ สำรองข้อมูล (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนจากความเสียหายหรือเหตุอื่นใด) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกอำนาจการพิจารณา
• เพื่อจัดการและ/หรือช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจหรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ SeaTalk ในฐานะผู้มีส่วนร่วมท หรือที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือของ SeaTalk ในฐานะผู้มีส่วนร่วมเท่านั้น หรือเกี่ยวข้องกับ SeaTalk และ/หรือบริษัทหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของ SeaTalk อย่างน้อยหนึ่งแห่งในฐานะผู้มีส่วนร่วม และอาจมีองค์กรภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าว "ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจ" หมายถึง การซื้อ ขาย ให้เช่า ควบรวม การควบ หรือการซื้อกิจการอื่นใด การจำหน่ายจ่ายโอนหรือการให้เงินทุนแก่องค์กรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรหรือธุรกิจหรือทรัพย์สินอื่นใดขององค์กร และ/หรือ
• วัตถุประสงค์อื่นใดที่เราได้แจ้งแก่คุณ ณ เวลาที่ได้รับความยินยอมจากคุณ
(รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์”)
7.2 เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในภายหน้า วัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงอาจไม่ปรากฎข้างต้น อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว ณ เวลาที่ขอรับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การดำเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้
8. Sea Talk คุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไรบ้าง?
8.1 เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยที่หลากหลายมาใช้ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรานั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างสมบูรณ์
8.2 เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะทำลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า (i) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป และ (ii) ไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางก ฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป และ (iii) ไม่มีเหตุอันจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้อีกต่อไป หากคุณหยุดการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อบริการของเรา หรือสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อบริการของเราและ/หรือบริการของคุณถูกเพิกถอนหรือสิ้นสุดลง เราอาจจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อผูกพันของเราภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. SeaTalk เปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เยี่ยมชมให้แก่บุคคลภายนอกหรือไม่?
9.1 ในการดำเนินธุรกิจของเรา เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ดังกล่าวนั้นอาจดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเราหรือในลักษณะอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ บุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
• บริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องของเรา
• ผู้ใช้บริการอื่นของแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์
• ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เราใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรา บุคคลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการหรือด้านอื่นๆ อันได้แก่ บริษัทรับส่งจดหมาย บริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคม บริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล
• ผู้ซื้อ ผู้รับโอนหรือผู้สืบตำแหน่งในกรณีควบรวมกิจการ ถอนทุน ปรับโครงสร้าง จัดระเบียบองค์กรใหม่ เลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของ SeaTalk ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การเลิกกิจการทั้งหมด หรือการดำเนินการที่คล้ายกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราที่ SeaTalk ถือครองอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ถ่ายโอนไป
• บุคคลภายนอกที่เราได้เปิดเผยข้อมูลให้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์
9.2 เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปัน ข้อมูลเชิงสถิติและประชากรศาสตร์เกี่ยวกับผู้ใช้และการใช้บริการของผู้ใช้ของเราให้แก่ผู้จัดหาโฆษณาและการเขียนโปรแกรม ข้อมูลนี้จะไม่รวมข้อมูลใดๆ ที่อาจนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณโดยเฉพาะ หรือเพื่อค้นข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ
9.3 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ในกรณีที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร เช่น องค์กรของเรา เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องรับความยินยอมจากคุณ ให้นำการอนุญาตโดยกฎหมายข้างต้นมาใช้บังคับต่อไป
9.4 บุคคลภายนอกอาจปิดกั้นหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งต่อไปยังหรืออยู่ในแพลตฟอร์มเพื่อบริการของเราอย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรือบุคคลใดอาจเข้าถึง ใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม หรือใช้ข้อมูลในทางที่ผิด โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา ถึงกระนั้นก็ตาม เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยได้โดยสิ้นเชิงในกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดจากการเจาะข้อมูลที่ประสงค์ร้ายที่มีความซับซ้อนโดยผู้ที่ไม่พอใจ โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา
10. ข้อมูลของเด็ก
บริการนี้ไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้บริการสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี (การจำกัดอายุอาจสูงขึ้นในบางเขตอำนาจ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของคุณ) เราจะไม่รวบรวม หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวที่สามารถระบุยืนยันตัวตนได้จากผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือจัดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มเพื่อบริการของเราหรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยตั้งใจ ทั้งนี้ เราขอให้บุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดดูแลไม่ให้เด็กที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ SeaTalk แต่ในกรณีที่มีการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านให้แก่ SeaTalk ถือว่าท่านยินยอมให้เราครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในนามของเด็กผู้นั้น อย่างไรก็ตาม เราจะทำการปิดบัญชีที่เด็กใช้และจะถอนและ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งเราเชื่อว่าถูกส่งมาจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
11. ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยบุคคลที่สาม
11.1. แพลตฟอร์มของเราใช้บริการวิเคราะห์จาก Google ซึ่งเป็นผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ให้บริการโด Google, Inc. (“Google”) Google ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เพื่อช่วยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ว่าผู้ใช้เข้าใช้งานแพลตฟอร์มอย่างไร ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ (รวมไปถึงที่อยู่ไอพีของคุณ) จะถูกส่งให้และเก็บไว้โดย Google ในเซิร์ฟเวอร์ในประเทศต่างๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ สร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนแพลตฟอร์มให้ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมบนแพลตฟอร์มและการใช้งานอินเตอร์เน็ต Google อาจยังส่งมอบข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามตามที่กำหนดตามกฎหมาย หรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลข้อมูลในนามของ Google ทั้งนี้ Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ไอพีของคุณเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกครอบครองโดย Google
11.2. ในบางครั้ง เรา และบุคคลที่สาม อาจทำให้การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์สามารถเข้าถึงได้เพื่อการใช้งานของคุณในหรือผ่านบริการ โดยแอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจเข้าถึงโดยแยกจากกัน และให้บุคคลที่สามดูข้อมูลที่ยืนยันตัวตนได้ของคุณ เช่น ชื่อของคุณ ไอดีผู้ใช้ของคุณ ที่อยู่ไอพีของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ให้ไว้ก่อนหน้าและคุกกี้ที่คุณอาจติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือติดตั้งให้กับคุณโดยแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงกับบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามที่มีให้ผ่านแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมโดยบริษัท เราแนะนำให้อ่านข้อตกลงและนโยบายอื่นๆ ที่ตีพิมพ์โดยบุคคลที่สามดังกล่าวในเว็บไซต์ของพวกเขาหรือที่อื่นๆ
12. การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและไซต์ของบุคคลภายนอก
12.1 เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอื่นที่คุณให้แก่ไซต์ของบุคคลภายนอก เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลจำนวนจำกัดที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าวเท่านั้น และต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ เมื่อคุณทำการสั่งใช้บริการของเราหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอเสนอให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย
12.2 ด้วยความพยายามที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่คุณ เราอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงหรือติดตั้งภายในแพลตฟอร์มสำหรับบริการของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจเข้าร่วมในการพัฒนาแบรนด์ร่วมกันหรือสร้างความสัมพันธ์อื่นใด เพื่อนำเสนอธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ และ/หรือบริการและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้เข้าชมแพลตฟอร์มสำหรับบริการของเรา ไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกและเป็นอิสระต่างหากจากกัน ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านความปลอดภัยด้วย แม้ว่าบุคคลภายนอกจะมีความเกี่ยวข้องกับเรา แต่เราไม่มีสิทธิในการควบคุมไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ แต่ละไซต์มีนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกต่างหากและเป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นโดยหุ้นส่วนที่มีแบรนด์ร่วมกับเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (แม้ว่าจะนำเสนอในหรือผ่านบนแพลตฟอร์มสำหรับบริการของเรา) อาจไม่ได้ถูกส่งให้กับเรา
12.3 ด้วยเหตุดังกล่าว เราจึงไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในเนื้อหา การจัดการด้านความปลอดภัย (หรือการขาดการจัดการด้านความปลอดภัย) และกิจกรรมต่างๆ ของไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ดังนั้นคุณเข้าใช้งานไซต์เหล่านี้ด้วยความรับผิดชอบของคุณเอง อย่างไรก็ตาม เรามุ่งหมายที่จะปกป้องความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์มสำหรับบริการของเราและลิงค์ที่เชื่อมโยงอยู่ในแต่ละไซต์ เราจึงยินดีรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อลิงค์ใดๆ ไม่ทำงาน)
13. SeaTalk จะส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศหรือไม่?
ข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปยัง จัดเก็บ หรือประมวลผลนอกประเทศของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกประมวลผลในประเทศสิงค์โปร์ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ และฐานข้อมูลกลางของเราได้รับการดำเนินการ SeaTalk จะทำการส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น
14. วิธีที่คุณสามารถถอนความยินยอม ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เรา?
14.1 การถอนความยินยอม
14.1.1 คุณอาจขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ/หรือ ขอถอนความยินยอมของคุณสำหรับการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเราโดยการส่งอีเมลให้กับ เจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ของเราตามที่อยู่อีเมล dpo.th@seatalk.biz โดยเราจะดำเนินการคำขอของคุณตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการขอถอนความยินยอมจะส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ เราจึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์ที่มีอยู่ และ/หรือสัญญาที่คุณมีกับเรา
14.2 การร้องขอการเข้าถึงและ/หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
14.2.1 หากคุณมีบัญชีอยู่กับเรา คุณอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราในขณะนี้ได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีบนแพลตฟอร์ม หากคุณไม่มีบัญชีอยู่กับเรา คุณอาจส่งคำร้องเพื่อเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราในขณะนี้โดยการส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเรา โดยเราต้องการข้อมูลที่เพียงพอจากคุณเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวตนของคุณ เช่นเดียวกับลักษณะของคำร้องของคุณเพื่อให้สามารถจัดการกับคำร้องของคุณได้ ดังนั้น โปรดส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณโดยการส่งอีเมลให้กับ เจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ของเราตามที่อยู่อีเมล dpo@seatalk.biz.
14.2.2 เราอาจจะทำการเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจากคุณสำหรับการจัดการและดำเนินการคำร้องของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากเราเลือกที่จะเรียกเก็บเงิน เราจะส่งการประมาณค่าธรรมเนียมที่เราจะเรียกเก็บเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคุณ โปรดทราบว่าในกรณีดังกล่าว เราไม่จำเป็นต้องตอบกลับหรือจัดการกับคำร้องขอเข้าถึงของคุณจนกว่าคุณจะตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม
14.2.3 เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะแก้ไขความถูกต้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัว ซึ่งกำหนดและ/หรือให้สิทธิแก่องค์กรในการปฏิเสธที่จะแก้ไขความถูกต้องข้อมูลส่วนตัวในสถานการณ์ที่กำหนด
15. มีคำถาม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียนใช่หรือไม่? โปรดติดต่อเรา
15.1 หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดแจ้งคำถามหรือข้อกังวลผ่านทางช่องทางที่เราจัดเตรียมไว้ให้บนแพลตฟอร์มสำหรับบริการของเรา หรือโปรดติดต่อเราที่ dpo@seatalk.biz
อัพเดตครั้งล่าสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2565